Славистички зборник

ISSN 0352-9606

Главни уредник
Радмило Маројевић

„Славистички зборник“ излазио је, с прекидима, од 1986. до 1997, покривајући годишта 1986 – 1988, односно 1992 – 1993. „Зборник“ је био замишљен као периодикум за словенску лингвистику и филологију, који ће „неговати колективни научно-истраживачки рад и објављивати радове који чине тематску целину, и то у првом реду реферате и саопштења поднете на јануарским скуповима слависта Србије“ (из Уводне речи главног уредника уз I књ.). Књига I, као и остале, свака на свој начин, представљају вредне тематске зборнике о питањима важним за историју славистике или међусловенску компаративистику. Попут филолошких публикација с дугом традицијом, „Славистички зборник“ био је отворен и за монографска научна дела. Међутим, неки планирани тематски бројеви никад нису угледали светлост дана и „Славистички зборник“ – трпећи неповољне прилике за издавачке иницијативе током осамдесетих и нарочито у првој половини деведесетих година XX века, али и неке субјективне слабости – постепено је губио дах.

Књига I

Радован Кошутић и развој југословенске славистике. – Београд : Савез славистичких друштава СР Србије, 1986. – 125 стр.
УДК: 808/808.2, 808
ISBN: 86-7391-001-3

Књига II

Вук и словенске културе. – Београд : Савез славистичких друштава СР Србије, 1987. – 122 стр.
УДК:
ISBN:

Књига III

Транскрипција и превођење са словенских језика. – Београд : Савез славистичких друштава СР Србије, 1988. – 124 стр.
УДК: 881.03
ISBN: 86-7391-003-X

Књига IV (1991)

Радић-Дугоњић, Милана

Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику. – Горњи Милановац : Дечје новине, 1991. – 149 стр.
УДК: 808.2-314:808.61/.62-314
ISBN: 86-367-0557-6

Књига VII–VIII (1992-1993)

Славистичка истраживања Радована Лалића. – Београд : Славистичко друштво Србије : Српски фонд словенске писмености и словенских култура : Српски лексикограф : Никшић : Филозофски факултет, 1997. – 170+[2] стр.
УДК: 808/808.2
ISBN: —