Славистичка библиотека

Уредници:

  • Петар Буњак

  • Биљана Марић (од 2013. године)

 

Књига I

Станковић, Богољуб (ред.)

Мили Стојнић у част. – Београд : Славистичко друштво Србије, 1999. – 202 стр. : слика М. Стојнић.
ISBN: 86-7391-006-4
УДК : 808.1(497.11):929 Stojnić M.(082), 378.124(497.11):929 Stojnić M.(082)

Књига II

Терзић, Богдан

Руско-српске језичке паралеле. – Београд : Славистичко друштво Србије, 1999. – 370 стр.
ISBN: 86-7391-007-2
УДК: 808.2:808.61, 886.1.09:882.09, 801(497.11)“19″

Књига III

Станковић, Богољуб

Лексикографски огледи. – Београд : Славистичко друштво Србије, 1999. – 154 стр.
ISBN: 86-7391-008-0
УДК: 808.1-3, 808.61-3:808.2-3

Књига IV

Буњак, Петар

Преглед пољско-српских књижевних веза : (до II светског рата). – Београд : Славистичко друштво Србије, 1999. – 181 стр.
ISBN: 86-7391-009-9
УДК: 884.09:886.1.09″13/19″, 801(497.11):929″18/19″

Књига V

Вулетић, Витомир

У руско-српском књижевноисторијском простору. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2006. – 316 стр.
ISBN: 86-7391-014-5
УДК: 930.85(497.11:470)“17/18″
821.161.1.09″18″
821.163.41.09:821.161.1.09″18″

Књига VI

Стојановић, Мирољуб

Људско лице историје у књижевности / Мирољуб Стојановић. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2007. – 236 стр.
ISBN: 86-7391-016-1
УДК: 821.163.41.09
821.163.3.09
012 Стојановић М.

Књига VII

Сибиновић, Миодраг

Словенска вертикала : српске, руске, белоруске и украјинске књижевне теме / Миодраг Сибиновић. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2008. – 434 стр.

ISBN: 978-86-7391-022-2

УДК: 821.163.41.09

821.16.09

821.161.1.09

Sibinović M.

012 Sibinović M.

Књига VIII

Косановић, Богдан

Русско-сербские темы = Руско-српске теме / Богдан Косанович. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2010. – 228 стр.
ISBN 978-86-7391-024-6
УДК: 821.163.41:821.161.1
821.161.1.09-2:792(497.11)“18/19″

012 Kosanović B.
016:929 Kosanović B.

Књига IX

Вулетић, Витомир

Критика књижевне историје / Витомир Вулетић. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2013 – 227 стр.
ISBN 978-86-7391-029-1
УДК: 82.09
821.163.41:821.161.1

Књига X

Гутков, Владимир Павлович

Граматички огледи = Грамматические очерки / Владимир Гутков ; приредили Срето Танасић,
Јекатарина Јакушкина. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2013. – 189 стр.
ISBN 978-86-7391-033-8
УДК: 811.163.41’366″19/20″
811.163.41’367″19/20″

Посебна издања Славистичке библиотеке

Кончаревић, Ксенија

Савремена настава руског језика : садржаји, организација, облици. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2004. – 440 стр.
ISBN: 86-7391-011-0
УДК: 371.3::811.161.1

Станковић, Богољуб (ред.)

Сто година славистике у Србији : 1877-1977 : Зборник реферата издат 30 година касније / Међународни научни састанак поводом 100-годишњице оснивања Катедре за руски језик на Великој школи у Београду, (Београд, 27-29. X 1977). –  Београд : Славистичко друштво Србије, 2007. –  215 стр.
ISBN: 978-86-7391-017-8
УДК: 378.6:[811.161.1+821.161.1(497.11)“1877/1977″(082)
371.3::811.161.1(497.11)“1877/1977″(082)

Станковић, Богољуб (ред.)

Руска дијаспора и српско-руске културне везе : Зборник реферата / Међународни научни састанак Руска дијаспора и српско-руске културне везе, Београд, 23-24. V 2007. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2007 (Београд : Чигоја штампа). – 271 стр.
ISBN: 978-86-7391-018-5
УДК: 930.85(497.11:470)(082)
314.745.3-054.7(=161.1)(497.11)“19″(082)

Станковић, Богољуб (ред.)

III међународни конгрес слависта. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2008. – 816 стр.
ISBN: 978-86-7391-019-2
УДК: 811.16:061.2(497.11)
811.16(048)

Станковић, Богољуб

60 година Славистичког друштва Србије / Богољуб Станковић. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2008 (Београд : Чигоја штампа). – 272 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Славистичка библиотека. Посебна издања)

УДК: 061.6:811.16(497.11)“1948/2008″

811.16(497.11)“1948/2008″

Топић, Мирослав – Буњак, Петар

Од ритма ка смислу : метрички проблеми превођења српских народних песама косовског циклуса на пољски језик / Мирослав Топић, Буњак Петар. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2013. – 93 стр.
ISBN 978-86-7391-030-7
УДК: 821.163.41-13:398=030.162.1
821.163.41-13:398]:801.6

Stojanović, Branislava

Polonica u Srbiji : bibliografi ja posebnih izdanja : (1848–2013) / Branislava Stojanović. – Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2013. – 135 str.
ISBN 978-86-7391-032-1
УДК: 016:[811.162.1+821.162.1(497.11)“1848/2013″

Буњак, Петар, прир.

Богдану Терзићу на дар : поводом 85-годишњице рођења / приредио Петар Буњак. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2014. – 77 стр.
ISBN 978-86-7391-035-2
УДК: 811.16:929 Терзић Б.(082)
012 Терзић Б.
016:929 Терзић Б.

Пипер, Предраг

Лингвистичка славистика : студије и чланци / Предраг Пипер. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2014. – 472 стр.
ISBN 978-86-7391-036-9
УДК: 811.16/.17
821.16/.17.09
811.163.41