Правилник о издавачкој делатности

Члан 1

У оквиру своје издавачке делатности Славистичко друштво Србије (даље у тексту: Друштво) издаје годишњак Славистика, научне и стручне радове у едицији Славистичка библиотека, зборнике реферата са славистичких скупова које организује Друштво, као и друге посебне публикације из области славистике

Члан 2

Главног уредника часописа Славистика именује Управа Друштва на период од две године. Број мандата главног уредника није ограничен.

Главни уредник предлаже Управи Друштва концепцију часописа и чланове Уређивачког одбора Славистике. Управа Друштва доноси коначну одлуку о концепцији часописа и саставу Уредништва.

Уређивачки одбор часописа Славистика састаје се најмање једном годишње, а по потреби и чешће.

Члан 3

Славистичка библиотека објављује оригиналне монографске радове, универзитетске уџбенике и приручнике, дела из популарне славистике као и друге славистичке радове.

Главног уредника едиције Славистичка библиотека именује Управа Друштва на период од две године.

Уређивачки одбор Славистичке библиотеке, поред главног уредника едиције, чине још најмање два члана.

Главни уредник предлаже Управи Друштва чланове Уређивачког одбора. Управа Друштва доноси коначну одлуку о саставу Уређивачког одбора, концепцији и физичком лику едиције.

Члан 4

Аутори дела која се објављују у Славистичкој библиотеци су, по правилу, чланови Друштва најмање две године пре предаје рукописа Уређивачком одбору, осим у изузетним случајевима. У случају колективног ауторства, бар један од коаутора је члан Друштва најмање две године пре предаје рукописа Уређивачком одбору.

Члан 5

О прихватању рукописа за Славистичку библиотеку одлучује се на основу двеју позитивних рецензија компетентних стручњака, од којих ниједан није аутор понуђеног рукописа нити неког његовог дела.

Реценезнте на својој седници одређује Уређивачки одбор.

Уређивачки одбор Славистике библиотеке састаје се најмање једном годишње, а по потреби и чешће.

О увршћивању наслова у издавачки план, на предлог главног уредника, одлучује Управа Друштва простом већином гласова присутних чланова Управе.

Члан 6

О издавању других посебних публикација одлучује Управа Друштва простом већином гласова присутних чланова Управе, на предлог председника Друштва.

Уредник посебних публикација је, по правилу, председник Друштва, осим ако Управа Друштва не одлучи другачије.

На предлог председника Друштва, Управа именује Уређивачки одбор за сваку посебну публикацију.

Члан 7

Часопис Славистика, едиција Славистичка библиотека и друге посебне публикације Друштва финансирају се из средстава одобрених по јавном конкурсу и из других извора.

Административне послове у вези са обезбеђивањем средстава за објављивање публкације у Славистичкој библиотеци или друге посебне публикације обављају, по правилу, сами аутори.

Члан 8

За сваку публикацију у Славистичкој библиотеци као и сваку другу посебну публикацију Друштво склапа са ауторима уговор који садржи следеће елементе: (а) уколико се ауторима не обезбеђује хонорар за објављену књигу, уступа им се до једне трећине тиража, док осталим делом у потпуности располаже Друштво као издавач и власник одштампаних примерака, (б) ауторима се хонорар за објављену књигу обезбеђује само ако по подмирењу свих трошкова објављивања књиге преостане део средстава од износа прикупљеног за објављивање дате књиге, (в) аутор сам обавља послове око католошке обраде књиге (CIP) и добијања ISBN идентификатора (о свом трошку или на терет средстава обезбеђених за објављивање књиге), обезбеђује уз сагласност главног уредника Славистичке библиотеке или уредника друге публикације лектуру и коректуру рукописа и обавља контакте са штампаријом.

Члан 9

Одлуке финансијско-материјалног карактера у вези са издавачком делатношћу Друштва доноси Управа, а о њиховом спровођењу стара се председник Друштва.

Члан 10

Правилник о издавачкој делатности ступа на снагу са даном усвајања од стране Скупштине Друштва. О примени правилника стара се Управа Друштва.