Посебна издања

Књиге

Биљана Марић, Стефан Милошевић

Изучавање и настава словенских језика, књижевности и култура и изазови времена – Београд : Славистичко друштво Србије, 2024. – 100 стр.

Биљана Марић, Јелена Гинић, Лука Меденица

РУСКИ језик у Србији и Републици Српској данас : зборник радова поводом 75 година Славистичког друштва Србије – Београд : Славистичко друштво Србије, 2023. – 416 стр.

Поповић, Људмила

Граматика интеракције у савременим словенским језицима. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2023. – 353 стр.

Танасић, Срето

О језику српских писаца. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2022. – 226 стр.

Рељић, Митра

О појму и речи у језику књижевних стваралаца. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2021. – 408 стр.

Терзић, Александар

Фонетика руског језика у поређењу са српским. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2003. – 285 стр. : илустр.
ISBN: 86-7391-010-2
УДК: 811.161.1’342:811.163.41’342(075.8)

Копривица, Верица

Фонетика и фонологија чешког језика : са основама чешког правописа / Верица Копривица. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2014. – 127 стр.
ISBN 978-86-7391-034-5
УДК: 811.162.3’34(075.8)

Буњак, Петар (прир.)

Тајна дипломатија Адама Јежија Чарториског на Балкану : Отел Ламбер и српска криза 1840–1844. / Антоњи Цетнарович ; приредио Петар Буњак. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2017. – 351 стр.

ISBN 978-86-7391-037-6
УДК: 327(4)“1840/1844″
94(497.11)“18″
327(475)“18″
341.7/.8(4)“18″

COBISS.SR-ID 231335436

Раичевић, Вучина

Русистичка лигводидактика : теорија и пракса – Ужице : Графичар, 2017. – 314 стр.

ISBN 978-86-86845-77-1

371.3::811.161.1

81’243:159.953.5

COBISS.SR-ID 243990028

Зборници

Јовановић, Гордана и колектив (ред.)

Сто година полонистике у Србији : зборник радова са јубиларног научног скупа, Београд, јануар 1996. – Београд : Катедра за славистику Филолошког факултета : Славистичко друштво Србије, 1996. – 240 стр. : III прилога.
ISBN: —
УДК: 808.4+884(497.11)(082)

Станковић, Богољуб (ред.)

IV международный симпозиум Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков : доклады. – Београд : Славистичко друштво Србије : Филолошки факултет, 1997. – 481 стр. : илустр.
ISBN: —
УДК: 808.2:808.1(082), 808.2:803.0(082)

Станковић, Богољуб и колектив (ред.)

Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини : тезе и резимеа. – Београд : Филолошки факлутет : Славистичко друштво Србије, 1998. – 110+[2] стр.
ISBN: —
УДК: —

Станковић, Богољуб и колектив (ред.)

Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини : међународни симпозијум поводом 120-годишњице Катедре за руски језик и 50-годишњице Славистичког друштва Србије. – Београд : Филолошки факлутет : Славистичко друштво Србије, 1998. – 640 стр. : илустр.
ISBN: —
УДК: 808.1(082), 881(082), 808.61:808.1](082), 371.3:808.1](082)

Станковић, Богољуб (ред.)

Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков : тезисы докладов. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2000. – 109 стр.
ISBN: —
УДК: —

Станковић, Богољуб (ред.)

V международный симпозиум Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков : доклады. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2000. – 420 стр. : табеле
ISBN: —
УДК: 802 (082), 808.2 (082)

Станковић, Богољуб и колектив (ред.)

Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков // Пројекти конфронтационог проучавања руског и других језика : Тезисы докладов // Тезе реферата. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2004. – 107 стр.
ISBN: 86-7391-012-9
УДК: 811.161.1-115(082), 811.161.1:811.16(082)

Станковић, Богољуб (ред.)

VI Международный симпозиум Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков. Доклады. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2004. – 274 стр.
ISBN: 86-7391-013-7
УДК: 811.161.1’363:811.163.41’363(082), 821.161.1.09(082), 050.488:821.161.1(082)

Буњак, Петар (ред.)

110 година полонистике у Србији. Зборник радова. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2006. – 352 стр.
ISBN: 86-7391-015-3
УДК: 811.162.1+821.162.1(497.11)(082)

Станковић, Богољуб (ред.)

Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословенских и страних : зборник реферата : међународни симпозијум посвећен 130-годишњици Катедре за руски језик и књижевност и 60-годишњици Славистичког друштва Србије, Београд, (3-5. јун 2008). – Београд : Славистичко друштво Србије, 2008. – 394 стр.

ISBN: 978-86-7391-023-9

УДК: 811.16(082), 821.16(082), 811.163.41:811.16(082)

Станковић, Богољуб (ред.)

Русская диаспора и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном окружении (Белград, 1-2 июня 2011 г.). – Београд : Славистичко друштво Србије, 2012. – 336 стр.
ISBN 978-86-7391-026-0
УДК: 811.161.1(497.11)“19/20″(082), 930.85(497.11:470)“19/20″(082), 314.151.1(=161.1)“19/20″(082)

Белокапић-Шкунца, Вера (ред.)

VII Международный симпозиум: Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других языков: Доклады. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2012. – 272 стр.
ISBN: 978-86-7391-028-4
УДК: 811.161.1:811.16(082)

COBISS.SR-ID 193487628

Буняк, Петр (сост.)

РУССКОЕ зарубежье и славянский мир : сборник трудов. – Београд : Славистичко друштво Србије, 2013. – 595 стр.
ISBN 978-86-7391-031-4
УДК: 314.15(=16)(082)
316.7(=161.1)(=16)(082)

COBISS.SR-ID 200089356

Суиздаваштво

Међународни симпозијум Руска емиграција у српској и другим словенским културама : Тезе реферата. – Београд : Филолошки факултет : Славистичко друштво Србије : Катедра за славистику Филолошког факултета : Пројекат Српска култура и књижевност у европском контексту – Међусловенске везе у култури и књижевности, 1997. – 72 стр.
ISBN:  —
УДК: 325.254(=82)(497.11)“19″, 930.84(497.11)“19″

Стојановић, Мирољуб (ред.)

Књижевност и историја IV : зборник радова са научног скупа [одржаног у Нишу од] 11-13.XI.1999. [године] на тему Историјски роман код Словена. – Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета : Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, [Београд] : Славистичко друштво Србије, 2001. – 289 стр.
ISBN: 86-7025-303-8
УДК: 882/.886.09-311.6(082), 82.091(082), 930.1:82.09](082), 882/.886-4(082.2)