Славистика XXI (2017)

САДРЖАЈ

Људмила Поповић, Поводом 80 година живота професора Миодрага Сибиновића — 15–23

Ксенија Кончаревић, Проф. др Миодраг Сибиновић, добитник награде Радован Кошутић“ (2016) за животно дело и две референтне монографије — 24–29

Андрей Базилевский, Юбилей Миодрага Сибиновича — 30–33

Ана Голубовић, Ана Јаковљевић Радуновић, Селективна библио­графија радова професора Миодрага Сибиновића — 34–57

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

Ксенија Кончаревић, Помесни сабор РПЦ 1917-18. године и потоња судбина црквенословенског језика у Русији и ареалу Pax Slavia Orthodoxa — 58–64

Игорь Матей, Ольга Загоровская, О семантической многоплановости терминов православия в русском языке — 65–72

Елена Иванова, Анастасия Данилова, Болгарский союз ни(то)…ни(то) и его русские параллели — 73–81

Светла Рускова Ђермановић, Аорист у јужнословенским језицима (са освртом на бугарски и српски) — 82–88

Светлана Голяк, Образная концептуализация безумия в русской, белорусской и сербской фразеологии — 89–105

Дејан Ајдачић, Поређење српских и пољских фразеологизама са одре­ђењем особености говора — 106–111

Ірина Гарбера, Інфонологічний етап проектування лінгвістичної бази даних. «Концепт ´людина´ у фразеології східностепових говірок» — 112–118

Нелли Красовская, Составные названия растений в русских говорах — 119–123

Јулија Шапић, О просторним фрагментизаторима у руском језику — 124–130

Јелена Недић, Прилози у изражавању квантификације предиката у руском и српском језику — 131–139

Сања Милићевић, О неким синтаксичким и семантичким карактеристикама обраћања у руском језику — 140–147

Marína Hríbová, Slovenské nárečia v Srbsku v 21. storočí – perspektívy ich vývinu a fungovania — 148–154

Јанко Рамач, Граматика русинског језика Хавријила Костељника и њена рецепција у периоду између два светска рата — 155–161

Александар Мудри, Назви житаркох при войводянских Руснацох — 162–168

Pavel Krejčí, Toponymické komponenty s příznakem kritiky, posměchu, ironie v české, srbské a bulharské frazeologii — 169–175

Драгана Радојчић, Лексеме хлеб, соль, каша у пословицама и изрекама (руско-српска паралела) — 176–181

Светлана Терзић, Облик суперлатива высший у саставу устаљених израза у руском и српском језику — 182–189

Сања Коларевић, Лексеме леви и десни у асоцијативним речницима српског и руског језика — 190–197

Мария Вереитинова, Представленность актуализированной паронимической лексики в современном русском и сербском языках (на примере прилагательных) — 198–201

Валентина Кузьменкова, Отражение специфики этнической языковой картины мира в русской классической литературе — 202–208

Екатерина Волкова, Компаративна анализа пословица и фразеологизама прехрамбене тематике у српском и руском језику — 209–215

Татьяна Кадоло, Процесс нормализации в области городской номинации — 216–220

Вучина Раичевић, О предусловима успешног функционисања система наставе страног језика — 221–228

Мaријана Папрић, О лингвистичким аспектима наставе руског језика струке — 229–237

Михаил Штудинер, Проблема вариантности в преподавании русского языка как иностранного — 238–243

Ольга Трапезникова, Унификация древних типов склонения и становление современной системы падежных флексий имен существительных в русском и сербском языках — 244–251

Елена Пахомова, Унификация форм существительных мужского рода консонантного склонения с основами на *N, *T и *I-склонения в древнерусской письменности — 252–260

Снежана Jелесијевић, Аутографи јеромонаха Пахомија Србина у рукопису Тројице-Сергијеве Лавре 753 — 261–268

Павел Трибунский, Общество содействия славистике (1917 – начало 1920-х гг.) — 271–285

Бобан Ћурић, Гостовања Игора Северјaнина у Београду (1930, 1931. и 1933. године) — 286–297

Даворка Маравић, Осврт на двије комедије: Зојкин стан М. Булгакова и Нови стан Г. Булгакова — 298–302

Свјетлана Комленовић, Ана Ахматова. Историја једне пародије — 303–309

Aлександра Корда-Петровић, Непозната Милена Јесенска — 310–316

Юлія Драгойлович, Паратекстуальний код у художній прозі Ірени Карпи (ІІ) — 317–325

Антон Карин, Т. Г. Шевченко и галицкие русофилы — 326–335

Александр Шунков, Роман Николы Инджова По следам норвежца: поиск пути — 336–344

Adam Svetlík, Román Tantalópolis Petra Maczovszkého v kontexte jeho prozaickej tvorby — 345–350

Zuzana Čížiková, K prekladom v časopise pre deti Naši Pionieri/Pionieri v období 1960 –1980 — 351–355

Marína Šimáková Speváková, Súčasná slovenská poetka Veronika Dianišková — 356–360

Marta Součková, K prozaickej tvorbe Ondreja Štefaníka — 361–365

Aна Жикић, Други поглед на штуровску генерацију у драми Јане Јурањове — 366–373

Daniela Marčoková, Jarmila Hodoličová, Ľudová slovesnosť v čítankách slovenského jazyka pre prvý a druhý ročník základnej školy v Srbsku — 374–379

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

Далибор Соколовић, Спољашња историја језика као сегмент еколингвистичког описа лужичкосрпске језичке заједнице — 380–389

Анжела Прохорова, Лингвокултурологема дурак и њен еквивалент у српском језику — 390–396

Ивана Кочевски, Над Стубом куге Јарослава Сајферта — 397–403

Теодора Воркапић, Дијана Тепавчевић, Марија Кувекаловић, Фризерски и козметичарски жаргон у српском језику — 404–417

Емил Зороњић, Тијана Митровић, Милица Цар, Политички жаргон у српском језику — 418–440

ПРИКАЗИ

Срето Танасић, Допринос јапанских лингвиста српској филологији — 441–443

Срђан Петровић, Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа: зборник научних радова. Ур. Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић. Београд:

Институт за српски језик САНУ, Чигоја штампа, 2016 – 577  стр. 444–453

Анатолій Загнітко, Жанна Краснобаєва-Чорна, А. А. Кретов, О. М. Воевудская, И. А. Меркулова, В. Т. Титов. Единство Европы по данным лексики. Воронеж: Воронежский государственный университет Издательский дом ВГУ, 2016 – 412 с. 454–456

Marína Hríbová, Ján Doruľa, Peter Žeňuch. Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Slovenský komitét slavistov, 2016 – 272 s. 457–459

Светлана Гољак, Дејан Ајдачић. Словославија. Етнолингвистика и поредбена фразеологија. Београд: Алма, 2017 – 250 стр. 460–462

Драгана Савин, Ксенија Кончаревић, Слободанка Перкучин, Марија Мар­ковић, Митра Рељић. Историја руског књижевног језика (црквено­словенско-руска преплитања). Београд: Јасен, 2016 – 213 стр. 463–467

Срето Танасић, Монографија о акционалности у савременом српском и украјинском језику 468–471

Милена Ивановић, Ольга Заневич. Українська мова XVI-XVII століть: дієслово. Семантика, перехідність, об´єкт. Львів: Інститут україно-знавства ім. І. Крип´якевича НАН Украни, 2015 – 307 ст. 472–475

Тања Гаев, Joanna Getka. Prosta mowa końca XVIII wieku. Język „Nauk parafialnych” (Poczajów 1794). Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012 – 315 s. 476–478

Миленка Костић, Andrii Danylenko. From the Bible to Shakespeare: Pantelejmon Kuliš (1819–97) and the formation of literary Ukrainian. Boston: Academic Studies Press, 2016 – 447 p. 479–481

Бранислава Стојановић, Мирослав Топић, Петар Буњак.  Укрштања и паралеле: о пољским преводима српске народне поезије. Београд: EAT – Eco Art & Theory, 2015 – 141 стр. 482–483

Дејан Ајдачић, Ewelina Drzewiecka. Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku, Kraków, 2016 – 410 s. 484–486

Зорана Перић, Hanna Makùrôt. Gramatika kaszëbsczégò jãzёka. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2016 – 176 s. 487–488

ХРОНИКА

Анжела Прохорова, Ксенија Кончаревић, Проф. др Витомир Вуле­тић, добитник награде „Радован Кошутић“ (2016) за животно дело — 489–490

Одлука Одбора за доделу награде „Павле и Милка Ивић“ за 2016. годину — 491–494

Александра Ушакова, Светлана Шишкина, Сербский язык в Тюмени: сотрудничество и перспективы — 495–499

Александра Корда-Петровић, Међународни славистички скуп у Скопљу (Скопље, 15–16. јун 2017) — 500–501

Срђан Петровић, LV cкуп слависта Србије (Београд, 30–31. јануар 2017) — 502–507

Миленка Костић, Међународна научна конференција Украјинистика и словенски свет. Поводом 25 година украјинистичких студија на Универзитету у Београду (Београд, 17–19. новембар 2016) — 508–510

БИБЛИОГРАФИЈА

Ана Голубовић, Стефан Милошевић, Библиографија часописа Славистика I (1997) – XX (2016) — 511–618

РЕГИСТРИ КЊ. ХХІ

Регистар кључних речи — 619–622

Сарадници у књизи XXI (1–2) часописа Славистика — 623–629

Упутства за припрему рукописа за штампу — 630–644

Рецензенти приспелих радова за књигу XXI (1–2) часописа Славистика — 645–646