Славистика XX (2016) / 1-773

САДРЖАЈ

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

(Научни чланци, расправе и истраживања)
I. Језик • култура • методика

Ксенија Ј. Кончаревић, Парадокси савремене руске религиозности (на материјалу вербалних асоцијација) — 11-19

Екатерина Юрьевна Перова, Семантические контексты слова «град» в христианском мировосприятии — 20-26

Александра Павловна Ушакова, Концепты свет и тьма в романе Горана Петровича Осада церкви святого Спаса — 27-31

Дејан Ајдачић, Словенска етнолингвистика и фразеологија — 32-43

Предраг Мутавџић, Anastassios Kampouris, Ко са ђаволом тикве сади… Прилог упоредном проучавању балканске фразеологије — 44-72

Али Емхемед Лахвел, Теоретические проблемы сопоставительной фразеологии — 73-79

Милена Маројевић, Предикативи у терминосистему врста речи — 80-86

Абдулфаттах Джома Нажи Масуд, Обзор основной литературы по русскому языку для говорящих на арабском языке (на примере ливийской аудитории) — 87-97

II. Књижевност

Мирослава Карацуба, Південнослов’янська народнопоетична творчість у світлі зацікавлень українських і зарубіжних дослідників — 98-107

Mirjana Marinković, Novija proučavanja i prevođenje srpske književnosti u Turskoj — 108-114

Вук Петровић, Књижевноисторијска генеза форме као темељ херменеутике: руски модел и његово остварење код Ђ. Вуковића — 115-126

Grzegorz Czerwiński, Polish Tatars’ Travel Literature in the Interwar Period (1918-1939). Subject Area and Research Perspectives — 127-138

LIV СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

(Реферати и саопштења)

I. Језик • Лингвистика

Бранко Тошовић, Морфолошка структура именица српског језика — 139-143

Митра Рељић, Неке особености комуникативног понашања славофоног становништва Косова и Метохије — 144-152

Елена Михайловна Маркова, Динамические аспекты лексических систем славянских языков в свете глобализационных процессов — 153-161

Ирина В. Бугаева, Лингвистические исследования религиозной сферы: опыт и перспективы — 162-166

Михајло Фејса, Основе новог правописа русинског језика — 167-172

Валерий Эдгартович Морозов, О роли синтаксических пауз и знаков препинания в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» — 173-181

Јелена Недић, Проучавање итеративности у руском језику — 182-188

Милена Ивановић, Украјинске речце буває, бувало и було и њихови српски еквиваленти у функцији изражавања итеративности — 189-196

Стефан Стојановић, Лексичко значење трпних партиципа на -н, -т у предикативној функцији и њихова способност да изразе резултативно значење. На материјалу српског и руског језика — 197-207

Канаме Окано, Глаголи кретања у води / на води у русинском језику — 208-213

Данијел Ристић, Кристина Шкипина, Семелфактивни глаголи-ономатопеје у језику српског стрипа — 214-225

Anna Makišová, Predložky v a na v slovenčine — 226-230

Јелена Арнаутовић, Дистрибуција предлошких аломорфа с (со) у руском језику — 231-235

Драгана Радојчић, Прилози назло, нарочно, наперекор и њихови српски еквиваленти — 236-241

Драгана Керкез, Неочекиваност између изненађења и запрепашћења. Неочекиваност као особина (на материјалу руског и српског језика) — 242-257

Лиляна Цонева, Слова-победители в конкурсе «слово года» — 258-263

Сања Коларевић, Лексеме белый и черный у руским вербалним асоцијацијама у поређењу са српским — 264-270

Срђан Петровић, О лексици из сфере монашке духовности у руском и српском језику — 271-277

Радослав Минков, Особенности языковой игры в российской и болгарской качественной прессе — 278-283

Радослава Трнавац, Макроструктурална сумаризација текста. На примеру уводника из Њујорк тајмса и Независних новина посвећених почетку кризе у Украјини — 284-291

Мария Рашкова, Вопросы антропонимии в материалах СМИ и Интернета — 292-297

Нелли Александровна Красовская, Репрезентация болезни в русских говорах — 298-304

Jasna Uhláriková, Vyjadrovanie miery a somatická frazeológia — 305-309

Ianko Gubani, Obraz práce v slovenskej a rumunskej frazeológii — 310-315

Danica Todorović, Analýza přísloví Komenského Moudrosti a Rosova Thesauru — 316-320

Анђела Радовановић, Фразеосемантичка поља живот и смрт у језику руских бајки (лингвокултуролошки и преводилачки аспекат) — 321-329

Димитрина Лесневская, Синтаксические особенности коммерческой корреспонденции на русском и болгарском языках в сопоставительном плане — 330-339

Милена Маројевић, Терминосистем економије и бизниса у савременом руском језику — 340-347

Елена Р. Байович, К вопросу о формировании торгово-экономической лексики русского и сербского языков (названия торговцев меховыми и кожаными изделиями) — 348-351

Либуше Клангова, Разнообразность выражения неблагоприятных причинных отношений в русском и чешском языках на материале деловых газет — 352-357

II. Методика • Лингводидактика

Ксенија Ј. Кончаревић, Рецепција дела Радована Кошутића у новијој русистичкој лингводидактици (О стопедесетогодишњици рођења) — 358-364

Jarmila Hodolič, Goran Mladenović, Prvi udžbenici na slovačkom jeziku slovačkih autora iz Vojvodine posle Prvog svetskog rata — 365-370

Ружица Радојчић, Дидактичка граматика као предмет лонгитудиналног проучавања — 371-379

Вукосава Ђапа Иветић, Уџбеници Јелице Дреновац — 380-387

Вучина Раичевић, Превођење у настави страних језика – функција, место и задаци — 388-393

Наташа Ајџановић, Теоријско-методолошке основе изучавања уџбеника руског језика за нижи основношколски узраст — 394-399

Јелена Радовановић, Ономастика у настави руског језика – теоријски аспекти и уџбеничка реализација — 400-406

Наталија Брајковић, Методички садржај теориjско-спознајних текстова у уџбеницима руског језика за 6, 7. и 8. разред основне школе Давайте дружить! — 407-414

Daniela Marčoková, Vzťah žiakov základnej školy k literárnym textom s tematikou prírody — 415-421

Ольга Николаевна Левушкина, Развиваем речь и учим пониманию текста: инструментарий лингвокультурологической характеристики текста на уроке русского языка — 422-426

Елизавета Викторовна Гусева, Культурологические трудности при изучении русского языка сербскими студентами в родной среде — 427-432

Биљана Николић, Лингвокултуролошки лексички слој у уџбеницима српског језика за странце — 433-444

Елена Геннадьевна Долгова, Оптимизация обучения разговорной речи иностранных студентов в неязыковой среде (из опыта преподавания русского языка как иностранного в Республике Танзания) — 445-452

Петар Минић, Студентски пројекат Виртуелни музеј српског језика и његово место у славистичким студијама на Филолошком Факултету Универзитета у Београду — 453-459

III. Књижевност • Култура

Јанко Рамач, Божићне песме «коляди» у рукописним зборницима Русина у Јужној Угарској из ХVIII и ХIХ века — 460-468

Бојана Сабо, Народна књижевност у часопису Руски архив (1928-1937) — 469-475

Милош Макевич, Владимир Петков, Южнославянский вопрос в творчестве П. П. Негоша и Люб. Каравелова — 476-482

Тања Гаев, Трагична судбина жене у драмама Ивана Карпенка-Карог (1845-1907). Поводом 170. годишњице од рођења драматурга — 483-490

Олеся Владимировна Тимченко, Система образов и комплекс мотивов в романе «Огненный ангел» В.Я. Брюсова — 491-497

Бобан Ћурић, Роман Коњ блед Б. Савинкова (В. Ропшина) и немачка субјективистичка филозофија — 498-509

Анна Наумова, Запад против Востока в философии ХХ века и романах И. Андрича — 510-514

Василиса Шливар, Читая теоретические работы Малевича и Хармса — 515-520

Анна Андреевна Ведяева, Роман-сказка Ю. Олеши Три толстяка: к проблеме антипсихологизма и кинематографичности текста. Мимика, жест, пантомима — 521-526

Лилия Ракитова, Писательская публицистика 1917-1921 годов: жанрово-тематический аспект (на примере очерков А.И. Куприна) — 527-532

Ирина Антанасиевич, К истории советского комикса — 533-540

Неда Андрић, Мотиви тијела и тјелесности у причи Старице Фридриха Горенштејна — 541-545

Јулија Драгојловић, Наративно тело романа ТелоТМ Викторије Гранецке — 546-556

Инна Извекова, Антиутопия: перспективы развития и трансформации жанра в современной литературе — 557-562

Marína Šimáková Speváková, Experimentálna poézia vojvodinských Slovákov – začiatky — 563-567

Zuzana Čížiková, Poézia pre deti Juraja Tušiaka — 568-573

Martina Matyášová, Sémantické uchopenie poézie Ivana Miroslava Ambruša (Prítomnosť a význam symbolov v zbierke Básnické zátišie) — 574-578

Marta Součková, K poetike prózy Ireny Brežnej — 579-583

Adam Svetlík, Prozaická tvorba Ivany Dobrakovovej — 584-588

IV. Превод и превођење

Татьяна Викторовна Пентковская, Анастасия Викторовна Уржа, Прагматические функции глосс в древних и современных русских переводах — 589-597

Anna Margareta Valent, O postupcima prevođenja dela Roman o Londonu Miloša Crnjanskog na slovački jezik iz aspekta parcelacije rečenice — 598-602

V. Историја славистике

Любовь Георгиевна Чапаева, Н. И. Надеждин и славистика — 603-609

Стефан Милошевић, Настава руског језика и књижевности на Катедри за источне и западне словенске језике и књижевности у периоду од 1945. до 1950. године — 610-632

КОЛОКВИЈУМ БРНО-БЕОГРАД

Иво Поспишил, Юбилейный год Л. Штура в словацких изданиях чешским взглядом — 633-639

Александра Љ. Корда-Петровић, Путописи Јана Колара — — 640-647

Václav Štěpánek, Česká kolonizace Banátu a česká menšina v Srbsku – možnosti slavistického bádání — 648-658

Ladislav Hladký, Korespondence T. G. Masaryka s jižními Slovany — 659-663

Иржи Газда, Язык вражды и языковое манипулирование в современном масс-медийном дискурсе (методологические проблемы критичeскoго языкового анализа масс-медийных текстов) — 664-671

Стефана Пауновић Родић, Метафоричка концептуализација женствености у словачком и српском језику — 672-686

Катарина Митрићевић-Штепанек, Глаголски префикс у- са значењем „извршити кратку вербалну или мимичку радњу“ у чешком језику и његови еквиваленти у српском — 687-693

Снежана Линда Поповић, Фраземи са значењем никад у чешком и српском језику — 694-699

Елена Крейчова, Трансфер и интерференция в рамките на номиналната синтагма (върху материал от славянските езици) — 700-705

Ивана Кочевски, Метаморфоза писма као артефакт у простору Ајвазове поетике романа — 706-714

Ana Žikić, Zobrazovanie skutočnosti v divadelnom scenári a inscenácii Povstanie — 715-723

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

У ПРОСТОРУ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЛАВИСТИКЕ: Зборник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера, Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (прир.) (Београд: Филолошки факултет, 2015) 800. (Биљана Марић) — 725-726

Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v češkém a bulharséem překladu : kontrastivní analýza (Brno: Masarykova univerzita, 2015) (Кристина Ђорђевић) — 727-728

Juraj Glovňa, Frazeológia (Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2015) 101 (Ana Makišova) — 729-730
Silvia Vertanová, Marcela Andoková, Pavol Štubňa, Stanislava Moyšová, Tlmočník ako rečník (Bratislava: Univerzita Komenského, 2015) 231. (Стефана Пауновић Родић, Хелена Љос Иворикова) — 730-732

Testy – zrkadlá našich vedomostí (Lenka Garančovská: Testy zo slovenčiny ako cudzieho jazyka / Tests of Slovaca as a Foreign Language. Bukurešť: Editura Universității din București 2015, 150 s.) (Ianko Gubani) — 732-733

Visutý most. Adam Svetlík, Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov (Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2015) 236 (Zuzana Čížiková) — 733-735

Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка: Вучэбны дапаможнік, склад. П.І. Навойчык, пад агул. рэд. Т.В. Кабржыцкай, М.М. Хмяльніцкага (Мінск: БДУ, 2015) 207. (Святлана Галяк) — 736-737

Магија песничког превода – Поводом превода поезије и Множења светова Миодрага Сибиновића (Вукашин Костић) — 737-739

Петар Буњак, Пољска драма на српским сценама (1864-1941) (Београд: Сема, 2015) 115 (Александра Корда-Петровић) — 739-741

От чужих к своим. Письма выдающихся представителей русской интеллигенции начала ХХ века Александру Беличу (Београд: Логос, 2016) 332 (Бобан Ћурић) — 741-742

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Два сорабистичка скупа у 2015. години (Badania nad mniejszościami. Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w perspektywie różnych dziedin nauki, Warszawa 13-14.5.2015; II. Pražské sorabistické sympozium, Praha, 27.11.2015) (Далибор Соколовић) — 743-744

Педесет четврти Скуп слависта, Београд, 12-14. фебруар 2016. године (Јелена Радовановић) — 744-746

Приказ излаганих радова на Колоквијуму Брно-Београд одржаног током LIV Скупа слависта Србије (Ивана Кочевски) — 746-749

Семинар за македонски језик, књижевност и културу (Биљана Марић) — 749

Славянская стажировка (14 мая – 21 мая 2016 г., Москва, Российская Федерация) (Мирьяна Адамович) — 750

Одлуке Одбора за доделу Награде „Павле и Милка Ивић“ за 2015. годину — 751-754

Предлог за доделу Повеље „Радован Кошутић“ за 2015. годину — 755-758

Материјали са годишње скупштине Друштва, одржане 12. фебруара 2016.

Извештај о раду Управе у 2015. години — 759-760

Извештај о раду Београдске подружнице у 2015. години — 760-766

Извештај о раду Подружнице за нишки регион у 2015. години — 766-773

Извештај о раду Подружнице у Врању у 2015. години — 773-774

Одлуке — 774-775

План активности Славистичког друштва Србије у 2016. години — 775

IN MEMORIAM

Делатност професора Богдана Терзића у Славистичком друштву Србије (Ксенија Кончаревић) — 777-779

Мирољуб М. Стојановић (1941-2016) (Данијела Костадиновић) — 780-782

Ана Марић (21. VII 1951 – 23. VI 2016) (Далибор Соколовић) — 783-784

Кратка правила приређивања рукописа за штампу — 785-787