Славистика XVIII (2014) / 1–683

САДРЖАЈ

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

(Научни чланци, расправе и истраживања)

Димитрина Лесневская, Реклама в дискурсивно-стилистическом аспекте       11–19

Вероніка Ярмак, Стилістичні особливості претеритальних форм дієслова в сучасному сербському прозовому дискурсі    20–32

Дејан Ајдачић, Типови колекција вредности и њихово профилисање  33–40

Ирина Владимировна Бегунц, Севернорусская диалектная лексика, связанная с детскими играми (на материале одного архангельского говора)  41–47

Максим Викторович Медоваров, Генерал А. А. Киреев и сербские земли       48–60

Сергей Николаевич Пушкин, Евразийцы о евразийской цивилизации            61–76

Lucjan Suchanek, Jurij Drużnikow i mikropowieść    77–89

Тамара Жељски, О синестезији у стваралаштву Василија Кандинског 90–96

Милина Јовановић, Улога Елизе Ожешкове у еманципацији жена       97–103

LII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

(Реферати и саопштења)

I. Тематски блок: СЛАВИСТИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: НОВИ МЕТОДОЛОШКИ ИЗАЗОВИ

Петр Буняк, Славистика и глобализация – новые методологические вызовы: вступительное слово к дискуссии      105–112

Люциан  Суханек, Славяне и славистика в эпоху глобализации                       113–126

Иво Поспишил, Международная славистика: организация‚ коммуникация‚ структура‚ методология            127–148

Александра Корда-Петровић, Нова чешка компаратистика       149–154

Леонид Алексеевич Мальцев, Прецеденты глобализации: роман И. Андрича «Мост на Дрине» и трактат С. Хантингтона «Столкновение цивизизаций»        155–161

Предраг Мутавџић, Ивана Трбојевић- Милошевић, Јужнословенски и балкански језици и енглески или Да ли је заиста у питању борба Давида са Голијатом?          162–178

Monika Válková Maciejewska, Słowiański folkloryzm a popkultura: skarbnica intrygujących motywów    179–186

II

Радмило Н. Маројевић, „Тамна мјеста“ Слова о полку Игореве са становишта лингвистике и поетике   187–197

Срето Танасић, Српски слависти у Јжнословенском филологу о словенским језицима          198–206

Branko Tošović, Automatsko kodiranje pomoću MorfoGeneratora  207–214

Арно Вониш, Словенска/словеначка двојина       215–223

Јован Ајдуковић, Типологија фрејмске трансдеривације у контактолошком речнику            224–241

Милена Ивановић, Акционалне делимитативне модификације у српском и украјинском језику     242–251

Ana Makišová, Tvorenie feminatív a uplatnenie v praxi        252–256

Ana Marić, Reziduálne a inovačné javy v staropazovskom nárečí     257–262

Татьяна Александровна Кадоло, Языковое пространство города как объект лингвистического анализа   263–267

Маја Крстић, О употреби копулативних глагола у руском и српском језику   268–274

Александар Мудри, Назви превозних средствох у польодїлскей лексики при Руснацох у Войводини   275–281

Ружица Радојчић, Лексеме военный, воинский, войсковой, воинственный и њихови српски еквиваленти   282–290

Надежда Лаиновић Стојановић, Однос опште лексике и термина у грађевинско-архитектонској струци на руском и српском језику        291–299

Јелена Радовановић, Семиотичка средства у функцији рекламе на Интернету у Русији и Србији (на примеру банака и банкарских услуга) 300–307

Драгана Василијевић, Аудио-визуелни елементи српске и руске политичке рекламе            308–315

Jasna Uhláriková, Slovenské a srbské frazémy s lexémou zub           316–320

Светла Рускова Ђермановић, Српске и бугарске изреке са лексемама мачак/мачка/маче, односно мачка/котка/коте и њихова лексикографска обрада        321–326

Mirna Stehlíková Đurasek, Frazemi kao klizav teren: o jeziku čeških studenata hrvatskoga 327–331

Карина Авагјан, Етноними у фразеологизмима српског и руског језика          332–338

Екатерина Волкова, Превођење фразеологизама и пословица са српског на руски језик (на материјалу телевизијске серије Институт)        339–344

III

Ксенија Ј. Кончаревић, Кирилометодијевске традиције и савремено богослужбено стваралаштво Руске и Српске православне цркве (поводом 1150 година од служења прве Литургије на словенском језику)   345–352

Petr Stehlík, Bosna, Zach i Načertanije: O nekim aspektima programa Ilije Garašanina iz 1844. godine     353–360

IV

Богдан Косановић, Рецепција Михаила Јурјевича Љермонтова у Србији (поводом 200-годишњице пишчевог рођења)       361–384

Драгиња Рамадански, Метареализам као чежња за светском натуром  385–391

Мелина Панаотовић, Студентске драме Леонида Андрејева – биографија и фикција            392–399

Бобан Ћурић, Библијски мотиви у роману Коњ вран Б. Савинкова (В. Ропшина)      400–407

Бояна Сабо, Сказочные персонажи в поэзии Е. Дмитриевой     408–414

Горјана Росић, Татјана Касаткина – једно читање Достојевског            415–421

Јанко Рамач, Дела јужнословенских књижевности на страницама издања Русинског народног просветног друштва (1921–1941)   422–427

Тања Гаев, Уметнички психологизам у етиди Цвет јабуке Михајла Коцјубинског    428–438

Ивана Кочевски, Ајвазова надреалистичка приповетка  439–445

Jarmila Hodoličová, Literárna tvorba pre deti Anny Majerovej (pri príležitosti nedožitého 90. výročia narodenia)    446–450

Ana Žikić, Absurd Milana Lasicu a Júliusa Satinského          451–456

Adam Svetlík, Literárnokritická tvorba Márie Myjavcovej    457–461

Marína Šimáková Speváková, Intertextualita v poézii Víťazoslava Hronca  462–466

Zuzana Čížiková, Paródia Jaroslava Supeka   467–471

Jana Juhásová, Pohľady (na) pána Herberta. Rekonštrukcia tvorby Zbigniewa Herberta v slovenskej literature   472–476

V

Вучина Раичевић, Допринос Л. В. Шчербе развоју методике наставе страних језика            477–483

Pavel Krejčí, Nastava istorije jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca za studente južnoslovenskih filologija i balkanistike u Brnu – problemi i izazovi           484–494

Елена Крейчова, Предизвикателствата пред новите учебни помагала по т.нар. малки славянски езици. Някои бележки за електронното обучение (e-learning) по български език в Масариковия университет в Бърно, Чехия)   495–504

Маријана Папрић, Матерњи језик и структура уџбеника страног (руског) језика       505–511

Елена Валерьевна Недич, Лингвокультурологический аспект преподавания русского языка в богословских учебных заведениях    512–517

Душанка Мирић, Светлана Алексић, Милорад Миљаковић, Драгана Радевић, Студије русистике као избор професије (Истраживање фактора мотивације за студије руског језика и књижевности)         518–527

Дејан Марковић, Зорица Миленковић, Проблемска настава на часу руског језика са циљем усвајања новог лексичког материјала  528–536

Мирјана Адамовић, Наставник руског језика као страног у савременим условима образовања       537–542

Маја Павловић-Шајтинац, Мирослав Терзић, Лингводидактички аспект појма лексички минимум на корпусу уџбеника руског језика за студенте нефилолошког факултета      543–550

Марија Бакић, Технике савршеног памћења код учења руског језика   551–556

СЛАВИСТИЧКА БАШТИНА

Дмитрий Александрович Бадалян, Александр Эдуардович Котов, «…Бессмыслица конституционных учреждений, перенесенных на славянскую почву»: Переписка П. А. Кулаковского и И. С. Аксакова 1880–1886  гг.          557–624

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Jasmina Vojvodić, Tri tipa ruskog postmodernizma (Zagreb: Disput, 2012), 223 (Ненад Благојевић)       625–627

Fabian Kaulfürst, Studije k rěči Michała Frencla (Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 2012) 383 (Далибор Соколовић)      627–628

Предраг Пипер, Иван Клајн, Нормативна граматика српског језика (Нови Сад: Матица српска, 2013), 582 (Марина Николић)      628–631

В. П. Гудков, Грамматические очерки / Граматички огледи (Београд: Славистичко друштво Србиjе, 2013; Славистичка библиотека, књига Х), 189 (Глеб Пилипенко)         631–633

Ксенија Кончаревић, Сакрална комуникација: норме, традиције, средства (Београд: Православни богословски факултет, 2013) 366 (Дара Дамљановић)       633–636

Радослав Бошковић, Српско-руски  речник (Београд: Јасен, 2013), 1070 (Вучина Раичевић)             636–637

Милосав Ж. Чаркић, Стих и језик (Београд: Међународно удружење „Стил“, Институт за српски језик САНУ, 2013), 642 (Иво Поспишил) 637–641

Pražské sorabistické studie. K 60. výročí úmrtí Adolfa Černého (1864–1952) a 70. výročí úmrtí Josefa Páty, red. Petr Kaleta, Marcel Černý (Praha: Společnost přátel Lužice, Serbski institut/Sorbisches Institut, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013) 173  (Далибор Соколовић)         641–642

У лавиринту „кијевског текста“: Київ і слов’янські літератури : збірник, упорядник Деян Айдачич (Київ: Tempora, Београд: SlovoSlavia, 2013) 432 (Јулија Драгојловић)     642–645

Zuzana Čížiková, Literárna tvorba Jána Labátha (Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2013) 292 (Ana Žikić)    645–647

Стереотипность и творчество в тексте: Межвузовский сборник научных трудов, под ред. М. П. Котюровой (Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2013; вып. 17), 222 (Димитрина Лесневская) 647–649

Ксенија Кончаревић, Руски језик у комуникацији и мисији цркве: Функционални стилови: Ресурси: Жанрови (Београд: Православни богословски факултет, 2014), 350 (Душанка Мирић)     649–651

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Международный проект «Эмигрантские славянские языки в славянском и неславянском окружении» (Н.И. Голубева-Монаткина)     653–654

Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии (Москва, 26–28 ноября 2013 г.) (Екатерина Якушкина)          654–656

VI међународна летња квалификациона школа, Варна, 18–22. августа 2014 (Срђан Петровић)      656–657

Предраг Пипер и Иван Клајн – добитници награде „Павле Ивић“ за 2013. годину      657–659

Реч академика Предрага Пипера на додедели награде „Павле Ивић“      659–660

Материјали са годишње скупштине Друштва, одржане 10. јануара 2014.

Извештај о раду Управе у 2013. години     661–663

Извештај о раду Подружнице у Београду у 2013. години           663–668

Одлуке годишње скупштине           668

Правилник о додељивању награде „Павле и Милка Ивић“        668–670

Правилник о додељивању повеље „Радован Кошутић“ 670–671

План активности Славистичког друштва Србије у 2014. години          671

IN MEMORIAM

Проф. др хаб. Владислав Лубаш и српска славистика (Предраг Пипер)           673–676

Марија Игоревна Межински (1941–2014) (Ксенија Кончаревић)           677–679

Правила приређивања рукописа за штампу          681–683