Славистика XV (2011) / стр. 1–407

САДРЖАЈ

Петнаест уводних речи „Славистике“ (Богољуб Станковић) — 9–34

XLIX СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Јасмина Грковић-Мејџор, У спомен на академика Александра Младеновића — 35–39

*

Александра Корда, Три словенска војника – Швејк, Чонкин и Милутин — 40–44

Богдан Косановић, Актуелни проблеми проучавања српских тема у руској поезији Првог светског рата — 45–54

Оливера Радуловић, Архетипска естетика Ф.М. Достојевског и И. Андрића — 55–66

Мелина Панаотовић, Публицистика и есејистика Леонида Андрејева – сведочанство времена и прожимања култура — 67–74

Ирена Суботић, Александар Блок у савременој српској критици — 75–82

Галина Лукич, Библейское пространство в поэтическом мире А. А. Ахматовой — 83–90

Јелена Fay-Лукић, Библијске теме Јосифа Бродског — 91–98

Тања Гаев, Импресионистичка проза Михајла Коцјубинског — 99–108

Јармила Ходолич, Нова књига за омладину словачке војвођанске списатељице Марије Котвашове – Јонашове „Su to važne veci“ — 109–114

Zuzana Čižikova, Generacie kritikov v slovenskej vojvodinskej literature — 115–121

Adam Svetlik, Andrej Mraz v kontexte slovenskej vojvodinskej literarnej kritiky — 122–127

Ivana Kočevski, Človek je jidne. A dejiny? — 128–138

*

Ксенија Кончаревић, Руска сакрална комуникативна култура XIX и XX века кроз призму књижевности и публицистике — 139–148

Лесја Петровска, Има ли среће у несрећи? (Разумевање „среће“ у фразеологији јужнословенских језика) — 149–155

Марина Курешевић, Значење конструкције хотѣти+ инфинитив у Српској Александриди са становишта теорије граматикализације — 156–166

Марија Стефановић, Ка гендерном стереотипу у језичкој свести Руса — 167–181

Ружица Радојчић, Именице са теличном семантиком у руском језику у поређењу са српским — 182–188

Милена Маројевић, Граматичке особине безлично-предикативних лексема — 189–194

Драгана Поповић, Теорија говорних жанрова – актуелни правац руске лингвистике — 195–201

Ana Marić, Semantika glagola sa prefiksom pod- i nad- u slovačkom i srpskom jeziku — 202–209

Ana Makišova, Izražavanje negacije prefiksom ne- u slovačkom i srpskom jeziku —. 210–215

Jasna Uhlarikova, Vyjadrovanie priestorovych vzt’agov v slovenčine — 216–221

Михал Тир, Партикуле у словакистици и србистици — 222–228

Мирослав Дудок, Лексичка категоризација и употреба словачког језика у дијаспори — 229–236

Snežana Linda Popović, Struktura a vyběr hesel budouciho česko-srbskeho frazeologickeho slovniku —. 237–245

Лиляна Цонева, Бoлгарская политическая метафора и национальная ментальность — 246–257

*

Вучина Раичевић, Улога, статус и актуелни задаци лингвокултурологије —. 258–266

Драгослава Жутић, Антон Павлович Чехов у наставном проучавању — 267–276

Маја Павловић-Шајтинц, Семантизација полисемичних лексема у настави руског језика на српском говорном подручју —. 277–282

Марина Кебара, Психолошки аспекти комуникативно-индивидуализованог приступа у индивидуализованој настави страног (руског) језика — 283–292

Слободанка Перкучин, Улога предмета историјског филолошког подручја у формирању профила филолога-русисте на нашим универзитетима —. 293–300

Ана Голубовић, Лингвистичка библиографија у научним часописима у Србији — 301–308

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Елена Михайловна Маркова, Образы деревьев в русской и чешской лингвокультурах — 309–315

Драгана Поповић, Анализа перформативних глагола из групе апелатива (на материјалу руског и српског језика) — 316–324

Слободанка Перкучин, Јединствени модел система наставе дијахронијских дисциплина у високошколској русистици у српској говорној и социокултурној средини — 325–338

Martin Tomašek, Vzajemne zrcadleni: česka společnost a jižni Slovane v perspektivach obrozenskeho cestopisu — 339–351

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Ivo Pospišil: Strědní Evropa a Slované. – Brno:Ústav slavistiky Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity, 208, 246 str. (Ivana Kočevski) — 353–355

Dinamicke tendencie v slovenskom pravopisu (Zborník materialov konferencie konanej 18–19 maja 2006 v Bratislave). – Bratislava: Vidavatel’stvo SAV, 2009, 211 s. (Anna Makišova) — 356–358

Дара Дамљановић, Ксенија Кончаревић: Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку: прилози за историју. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2010, 310 стр, (Наташа Ајџановић) — 358–360

Ирина Леонидовна Резниченко: Словарь ударений русского языка. Словари XXI века. – Москва: АСТ-Пресс книга, 2010, 944 стр. (Јелена Гинић) — 360–364

Ксенија Кончаревић: Руски језик у теологији. Обликобање теолошког текста. Техника превођења. – Београд: Православни богословски факултет, 2011 (Дара Дамљановић) — 364–366

Богољуб Станковић, Руско-српски и српско-руски речник за средњу школу. – Београд: Завод за уџбенике, 2011 (Ксенија Кончаревић) —. 366–369

Вучинa Раичевић: Речник лингводидактичке терминологије. – Београд: Завод за уџбенике, 2011 (Ксенија Кончаревић) — 370–373

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Драгољуб Петровић и Снежана Гудурић – добитници награде „Павле Ивић“ за 2010. годину (Слободан Реметић) — 375–376

Први међународни симпозијум Русское слово на Балканах (Шумен, 14–16 октобар 2010) (Драгана Керкез, Биљана Марић) —. 376–377

Международная научно-практическая конференция рки в современной образовательной и геополитической парадигме (Москва, 18–19 ноября 2010 г.) (Е. М. Маркова) — 378–379

Предјубиларно славистичко окупљање: 49. скуп слависта Србије (Београд, 11 – 14. јануар 2011) (Богољуб Станковић) — 380–382

Материјали и одлуке са Годишње скупштине Славистичког друштва Србије — 382

Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2010. години (Богољуб Станковић) — 382–384

Извештај о раду Подружнице у Београду у 2010. години (Снежана Марковић) — 385–387

Извештај о раду Подружнице у Новом Саду у 2010 години (Јован Косановић) — 388–389

Извештај о раду Подружнице у Нишу у 2010. години (Надежда Лаиновић Стојановић) — 389–392

План активности Славистичког друштва Србије у 2011. години —. 393

Одлуке Скупштине — 394–395

IN MEMORIAM

Радосав Конатар (Зоран Божовић) —. 397–398

Марија Најческа-Сидоровска (Надежда Лаиновић Стојановић) — 399–401

Памяти Беллы Ахмадулиной (Ненад Благоевич) — 402–404

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА — 405–406