Славистика XIV (2010) / СТР. 1 – 428

САДРЖАЈ

Уводна реч — 5–6

XLVIII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Витомир Вулетић, Лав Толстој – племић покајник — 7–15

Драго Пантић, Педагошке идеје Л.Н. Толстоја — 16–22

Dragan Koprivica, Moto kao značenjska odrednica Tolstojeve “Ane Karenjine” — 23–31

Оливера Радуловић, Рецепција Толстојевог романа „Ана Карењина“ — 32–38

Драгослава Жутић, Неке могућности изучавања прозе Л.Н. Толстоја у основној школи — 39–48

Јасмина Пивнички, Рецепција Толстојевих приповедака у основној школи — 49–55

Jован Радојевић, Проблем пола у „Роману с кокаином“ М. Агејева — 56–61

Александра Корда, Писма Вилема Заваде Јари Рибникар — 62–68

Ivana Kočevski, Kunderini konačni paradoksi — 69–75

Adam Svetlik, Pisať dejiny literatury — 76–80

Zuzana Čižikova, Novy slovensky vоjvodinsky roman Diaľky Jana Labatha — 81–88

*

Ксенија Кончаревић, Теоријско-методолошке основе проучавања сакралних комуникативних култура pax slavia orthodoxa — 89–95

Абдулах Мушовић, Комичност као елеменат семантичке структуре фразеологизма — 96–101

Марија Стефановић, Језички концепт „туђих“ међу „својима“ у руској и српској породици — 102–115

Биљана Марић, Деадјективни глаголи у светлу синтаксичке деривације — 116–125

Маја Крстић, О дефектности глаголске парадигме у руском језику — 126–134

Драгана М. Василијевић, Лексичко-сематичко поље темпоралности у словенским језицима на примеру назива за месеце — 135–142

Срђан Петровић, Стеван Милошевић, Језик интернет рекламе на српском и руском језику — 143–152

Ana Marić, Semantika glagola sa domaćim prefiksima u slovačkom i srpskom jeziku — 153–159

Ana Makišova, O novim leksemama u jeziku sa sufiksima-iada/-ijada — 160–165

Михал Тир, Заменице у словачком и српском језику — 166–172

Зузана Тирова, О словачком говорном језику војвођанских Словака на интернету — 173–177

*

Вучина Раичевић, О садржају појмова „приступ настави“ и „технологија наставе“ у методици наставе страних језика — 178–183

Митра Рељић, Узроци помањкања језичке компетенције косовскометохијеске славофоне школске популације и његове рефклексије на плану изучавања руског језика — 184–190

Наташа Ајџановић, Теоријско-методолошка питања проучавања радних свезака — 191–196

Наталија Брајковић, Значај и функција културолошке оријентације наставе руског језика као страног — 197–202

Jarmila Hodolič, Pregled novih izdanja čitanki za osnovne škole na slovačkom jeziku 2005 – 2010. god. — 203–209

Стефана Пауновић Родић, Методика наставе правописа код студената словачког језика као страног — 210–215

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Иво Поспишил, Ареал/ славистика/ компаративистика — 217–225

А.Ю. Маслова, Обращение в славянских языках: коммуникативно­прагматический аспект — 226–237

Snežana Popović, Pozajmljenice iz južnoslovenskih jezika u „Rečniku književnog češkog jezika“ — 238–246

Katarina Mitrićević-Štepanek, Deminutivi sa pejorativnim značenjem u češkom i srpskom jeziku — 247–259

Јелена Јанковић, Називи и имена домаћих животиња од прасловенског корена *BEL- у српском језику — 260–275

Јованка Милошевић, О неким зависним реченицама са субординатором а да и предикатом у потврдном облику — 276–279

Марина Маринковић, Српски језик у османском царству. Пример четворојезичног уџбеника за учење страних језика из библиотеке султана Махмуда I — 280–298

СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

Страхиња Степанов, Марина Николић, Статус српског језика на аустријским катедрама — 299–308

Ана Петров, Креативно писање у настави српског језика као страног (средњи ниво) — 309–315

СЛАВИСТИЧКА БАШТИНА

Богољуб Станковић, Неуспели покушај одржавања међународног славистичког конгреса 1947–1948. год — 317–322

Ксенија Кончаревић, Рецепција дела Радована Кошутића у послератној русистичкој лингводидактици код Срба — 323–335

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Irena Vankova, Iva Nebeska, Lucie Saicova Rimalova, Jasna Šledrova: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivni lingvistiky. Praha: Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2005, 343 s. (Katarina Mitrićević-Štepanek) — 337–339

Balto-slavicum pragense. (ed. Jiři Marvan). Acta Slavica et Baltica. Volumen VII. Praha: Univerzita Karlova – Filozofickafakulta. Ustav slavistickych a vychodoevropskych studii. 2007, 328 str. (Jaromir Linda) — 340–343

Ološtiak Martin, Gianitsova-Ološtiakova Lucia, Deklinacia prevzatych substantiv v slovenčine. Prešov: Filozoficka fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, 152 s. (Anna Marićova) — 343–349

Jaroslav Toman: Konstanty a promeni moderní česke poezii pro dĕti. Nakl. Vlastimil Johaneus, 2008 (Александра Корда-Петровић) — 349–350

Јулијан Тамаш, Величина малих. Поетика регионалних и малих књижевних традиција. Нови Сад: Војвођанска академија наука и уметности, 2008, Монографије, књ. 2, 290 стр. (Људмила Поповић) — 350–353

Anna Marićova, Slovesne predpony v slovenčine a srbčine. Bačsky Petrovec: Slovenske vydatel’skecentrum, 2008, 137 s. (Anna Makišova) — 353–356

Валентина Девић-Романова, Русский язык. Практика. Внеклассная работа. Београд: Завод за уџбенике, 2009, 181 стр. (Ксенија Кончаревић) — 356–358

Милош Јевтић, Трагом речи. Разговори са Предрагом Пипером. / Колекција „Одговори“,170/. Београд: Београдска књига, 2009 (Митра Рељић) — 358–361

Д. Дамљановић, Руски језик. Руска култура: за студенте факултета друштвено-хуманистичких наука. Београд: Завод за уџбенике, 2009. (Ксенија Кончаревић) — 361–364

Вјара Малџијева, Зузана Тополињска, Маја Ђукановић, Предраг Пипер, Јужнословенски језици: граматичке структуре и функције. /У ред. П. Пипера/. Београд: Београдска књига, 2009, 552 стр. (Срето Танасић) — 364–367

Русский язык как инославянский: Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении. Белград: Славистическое общество Сербии, 2009. Выпуск I, 162 стр. (Богдан Терзић) — 367–370

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Рада Стијовић – добитник Награде «Павле Ивић» за 2009. годину (Александар Младеновић) — 371–371

Колоквијум Брно – Београд. (Београд, 22. мај 2009):

Иво Поспишил, О международных организациях, изучающих славянский ареал — 372–375

Боголюб Станкович, Славистические организации – состояние и перспективы — 375–377

Петар Буняк, Славистика и изучение литературы — 378–380

Václav Štěpánek, Slavisticka balkanistika – nove vyzvy — 381–384

Верица Копривица, Главни проблеми усвајања граматике у савременој настави инословенског језика — 384–388

Aleksandra Korda-Petrović, Način ispitivanja pomoću testova iz predmeta češka književnost – prednosti i nedostaci — 388–391

Ивана Кочевски, Процена квалитета семинарских радова и есеја из чешке књижевности — 391–393

Конференција InterCorp2009. Праг, 2009. (Снежана Поповић) — 393–394

Polislav XIII (Конференција младих слависта). Хамбург, 2009. (Снежана Поповић) — 394–395

  1. скуп слависта Србије. (Београд, 12–15. јануар 2010) (Богољуб Станковић) — 395–397

Материјали и одлуке са Годишње скупштине Славистичког друштва Србије:

Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2009. години (Богољуб Станковић) — 398–399

Извештај о раду Подружнице у Београду у 2009. години (Снежана Марковић) — 399–403

Извештај о раду Подружнице у Новом Саду у 2009. години (Јелена Ветро) — 403–405

План активности Славистичког друштва Србије у 2009. години — 406–406

Одлуке Скупштине — 406–407

IN MEMORIAM

Новица Петковић (18. I 1941 – 7. VIII 2008) (Јован Делић) — 409–411

Душан Квапил (11. VIII 1934 – 21. VII 2009) (Александра Корда-Петровић) — 412–414

Љубо Милинковић (1944 – 2009) (Предраг Пипер) — 415–420

САРАДНИЦИ „СЛАВИСТИКЕ”, Књ. XIV (2010) — 421–422

Упутство сарадницима предстојеће (ХV) књиге „Славистике” за припремање и достављање рукописа — 423–423