Славистика XIII (2009) / стр. 1–585

САДРЖАЈ

Уводна реч — 9–10

Учитељ многим поколењима слависта (Предраг Пипер) — 11–17

Биобиблиографија Богдана Терзића (Ана Голубовић, Вукосава Ђапа-Иветић) — 19–44

XLVII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Богољуб Станковић, Традиција и савремено изучавање словенских језика — 45–49

Милан Ђурчинов, Славистика у савременом свету — 50–54

Ксенија Кончаревић, Сто шездесет година наставе руског језика у духовним школама Српске православне цркве — 55 62

*

Марина Николић, Допринос Богдана Терзића неговању српске језичке културе — 63–73

Јелена Гинић, Алтернација консонантских фона предпалатализованим консонантским фонама — 74–81

Вера Борисенко-Свинарская, Современные тенденции перестройки лексического состава русского литературного языка — 82–88

Рајна Драгићевић, Статус деривационих односа у лексикологији — 89–94

Марија Стефановић, Руски и српски језик о деци у породици — 95–103

Марија-Магдалена Косановић, Жаргон руских фудбалских навијача — 104–109

Маја Крстић, Властите именице као творбена основа у рускоми српском језику — 110–120

Дојчил Војводић, О зависносложеним реченицама са условљеном структуром —121–136

Биљана Вићентић, Синтакса именица nomina agentis у рускому поређењу са српским — 137–149

Здравко Бабић, Имперсоналне реченице које изражавају склоност према физичком или психичком стању које је изражено глаголом (на материјалу руског, пољског и српског језика) — 150–156

Анжела Прохорова, Концепт праведност у српскоми руском језику — 157–163

Predrag Krkeljić, Koncept sreće u drami „Ujka Vanja“ A. P. Čehova — 164–167

Вучина Раичевић, Комуникативна компетенција као категорија и циљ наставе руског језика — 168–175

Тања Гаев, Лексичко-семантички потенцијал називаза број један у руском, украјинском и српском језику — 176–186

Милена Ивановић, Функционисање конструктивних почетних глагола у ширем смислу у украјинском и српском језику — 187–196

Ana Marić, Reflektovanje jezika regije na jezik slovačkih medija u Vojvodini — 197–203

Стефана Пауновић, О неким примарним предлозимау словачком, чешком, пољском и српском језику — 204–213

Oljga Orgоnјova, Kulturni kontekst reklamnog iskaza u zapadnoslovenskom regionu —214–221

*

Dragan Koprivica, N. V. Gogolj u ruskoj književnosti (Povodom 200-godišnjice rođenja) — 222–225

Богдан Косановић, В.Т. Шаламов код Срба — 226–231

Мелина Панаотовић, Драмско стваралаштво Леонида Андрејева у српској култури на крају 20. века (од 70-их до данас) — 232–240

Вукосава Живковић, Српски тривијални роман крајем 19. и почетком 20. века – на међи традиционалних и савремених изучавања — 241–247

Э.М. Успенская, Маяковский и Уистлер — 248–254

Marina Koprivica, Sudar ličnosti i istorije u Pasternakovom romanu „Doktor Živago“ — . 255–261

Неда Андрић, Модел свакодневице у роману Дмитрија Мерешковског „Васкрсли богови. Леонардо да Винчи“ — 262–266

Tatjana Jovović, Apokaliptična slika svijeta u drami „Ne i da“Z. Hipijus — 267–273

Mirna Šolić, Elementi žanra putopisa u romanu Hordubal Karela Čapeka — 274–281

Ivana Kočevski, O esejistici Mihala Ajvaza — 282–288

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Милка Ивић, О тзв. NPN конструкцијама у савременом (стандардном) српском — 289–291

Александар Младеновић, Две филолошке напомене о рукопису „Студеничког типика“ Светога Саве — 292–295

Егон Фекете, Атрибутске одредбе уз темпоралне именице — 296–303

Живојин Станојчић, Развој семантике предлога у конструкцијама типа пуши цигару иза цигаре / пуши цигару за цигаром и сл. — 304–306

Стана Ристић, Творба нових речи од властитих именица — 307–315

Јелка Матијашевић, Циркумфикс као творбени формант — 316–326

Верица Копривица, Именице са суфиксом –ица у атрибутској функцији и њихови чешки еквиваленти — 327–333

Милан Шипка, Статус и употреба русизама у савременомсрпском језику — 334–342

Рада Стијовић, Београд и књижевни језик — 343–349

Срето Танасић, Руске теме у Јужнословенском филологу — 350–357

Злата Бојовић, Руске теме у „Осману“ Џива Гундулића — 358–364

Драгана Мршевић-Радовић, Марионете у српској фразеологији — 365–371

Слободан Реметић, Над шћакавизмом Нишићке висоравни — 372–378

Митра Рељић, О нашинцима и језику нашинском — 379–386

Драго Ћупић, Је ли вељебрдско уве исто што и руско увы — 387–388

Душанка Мирић, Реакција прихватања као модусно значење у српском и руском језику — 389–398

Људмила Поповић, Посматрач и његова улога у концептуализацији просторних односа у језику — 399–410

Darko Tanasković, Orijentalistički dug ruskoj filologiji — 411–416

Петар Буњак, Ружа Винавер – преводилац и популаризатор пољске књижевности у српској средини — 417–430

Корнелия Ичин, Тема города в „Неуважительных основаниях“ И. Аксенова — 431–443

Снежана Јелесијевић, Слово Јована Златоустог о покајању у рукопису манастира Савине — 444–463

Kim Dji-hyang, Prvoslav Radić, The balkans in the novel„The bridge on the Drina“ — 464–470

Александар Милановић, Допринос Богдана Терзића проучавању историје српског књижевног језика — 471–478

Богољуб Станковић, Богдан Терзић у славистичким организацијама — 479–482

СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

В.П. Гудков, О составе словника (вокабулара) однотомного словаря сербского языка. (Заметки пользователя) — 483–487

Ана Петров, Креативно писање у настави српског језикакао страног — 488–495

СЛАВИСТИЧКА БАШТИНА

Ксенија Кончаревић, Прилог проучавању међуратне славистике: Русистички опус др Димитрија Ђуровића — 497–508

Богољуб Станковић, Програмски реферат професора Радована Лалића. У прилогу: скенирани рукописни текст Р. Лалића: „Поглед на данашњи рад у области славистике“ — 509–520

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Ана Голубовић, Приватна библиотека Богдана Терзића — 521–525

Česky strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host, 2006, 242 s. (Ivana Kočevski) — 525–529

Mirjana Jocić, Jezik, komunikacija, razvoj. – Novi Sad, DOO Dnevnik – Novine i časopisi, 2006, 182 str. (Ana Makišova) — 529–531

И.В. Бугаева, Агнонимы в православной среде.Структурно-семантический анализ. – Москва, МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007, 139 с. (Ксенија Кончаревић) — 531–533

Ivan Dorovsky: Slovanske literatury a dnešek. – Brno: Masarykova univerzita, 2008 (Александра Корда-Петровић) — 533–535

Милош Јевтић: Предели славистике. Разговори са Горданом Јовановић. – Београд, Београдска књига, 2008 (Колекција Одговори, 178) (Предраг Пипер) — 536–539

III међународни конгрес слависта.- Београд, Славистичко друштво Србије, 2008, 816 стр. (Наташа Марковић) — 539–544

Др Вучина Раичевић: Методологија истраживања у методици наставе страних језика. – Београд, Чигоја штампа, 2009, 126 стр. (Дара Дамљановић) — 544–546

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Награда „Павле Ивић“ за 2008. годину: ауторском тиму лексикографског дела „Речник српског језика“(Александар Младеновић) — 547–547

XIV међународни конгрес слависта (Охрид, 10-16. септембар 2008.) Обращение председателя Организационного комитета академика Милана Гюрчинова — 548–550

Седница сећања на проф. Ђорђа Живановића (Поводом стогодишњице рођења)

Петар Буњак, На 100-годишњицу рођења професораЂорђа Живановића — 550–553

Миодраг Сибиновић, Предлози за даље истраживање неких тема које се тичу живота и делапроф. Ђорђа Живановића — 553–557

Богољуб Станковић, Бављење проф. Ђорђа Живановића историјом славистике — 558–560

Дарко Танасковић, Поука професора Живановића — 560–562

Stogodišnjica rođenja dr Jozefa Štolca (Ana Marić) — 562–563

XII међународна ученичка олимпијада у знању руског језика (Москва, 23-29. јун 2008) (Драгица Мијатовић) — 563–564

Научно-образовательный форум „Первая белградская встреча славянских русистов“ (Белград, 13-15 января 2009) (Боголюб Станкович) – 564–565

Зимска школа 2009 – стручни семинар за наставнике руског језика (Београд, 12-14. јануар 2009) (Богољуб Станковић) — 565–567

Материјали и одлуке са Годишње скупштине Славистичког друштва Србије:

Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2008. години (Богољуб Станковић) — 567–569

Извештај о раду Подружнице у Београду у 2008. години (Снежана Марковић) — 569–572

Извештај о раду Подружнице у Новом Саду у 2008. години(Милена Алексић, Валентина Девић-Романова) — 572–573

План активности Славистичког друштва Србијеу 2009. години — 574–574

Одлуке Скупштине — 574–575

САРАДНИЦИ „СЛАВИСТИКЕ”, Књ. XIII (2009) — 577–578

Упутство сарадницима предстојеће (ХIV) књиге „Славистике” за припремање и достављање рукописа — 579–579