Славистика XII (2008)

САДРЖАЈ

Уводна реч — 5-6

XLVI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Богољуб Станковић, Славистичко друштво Србије као чинилац славистичке баштине (Поводом шест деценија постојања) — 7-12

Срето Танасић, Место Института за српски језик САНУ у српској славистичкој баштини (Поводом 60 година постојања) —13-23

Витомир Вулетић, Платон Кулаковски о Вуку —  24-34

Дара Дамљановић, Отварање Катедре за руски језик и литературу на Великој школи —  35-42

Вера Борисенко-Свинарски, Парадигматический характер грамматики Радована Кошутича —  43-48

Зоран Ранковић, Протојереј Сава Петковић и његов доприноссрпској славистици —  49-54

Богдан Терзић, Русистика у часопису „Живи језици“ —  55-59

Богољуб Станковић, Професор Радован Лалић у славистичким организацијама (Поводом стогодишњице рођења) —  60-67

Зоран Божовић, Живот посвећен Достојевском —  68-71

Ксенија Кончаревић, Лингводидактичко наслеђе проф. др Вере Николић — 72-81

Вера Белокапић, Конфронтациона истраживања Вере Николић у области руског и српског пословног језика —  82-84

Вучина Раичевић, Стојадин Костић у српској  методицинаставе руског језика —  85-94

Михал Тир, Развојни пут Словакистичког војвођанског друштва — 95-100

Зузана Тирова, О оснивачима Словачке катедре у Новом Саду поводом два јубилеја (Јан Кмећ и Даниел Дудок) —   101-107

Радмило Маројевић, Допринос српских лингвиста тумачењу развоја прасловенских група *kti, *gti, *chti —  108-115

*

Весна Матовић, Словенска мисао у српској књижевности модерне — 116-123

Богдан Косановић, Пушкин и наши знаменити људи – Владиславић,Орфелин,Зорић и Милорадовић —  124-137

Људмила Поповић, Украјинско-српске славистичке везе у 19. и 20. веку — 138-148

Александра Корда-Петровић, О значају„Чехословачко-југословенске ревије“ —  149-154

Љиљана Пешикан –Љуштановић, Фолклорна збирка у делу Павла Ровинског „Црна Гора у прошлости и садашњости“ —  155-163

Јован Љуштановић, Словенски импулси у рађању модерне српске поезије за децу —  164-173

Драгољуб Перић, Шаманска борба зооморфних јунакау словенској епици —  174-182

Dragan Koprivica, Drame A. P. Čehova na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici —  183-190

Marina Koprivica, Opšti pogled na recepciju stvaralaštva Borisa Leonidoviča Pasternaka na asrpskom jezičkom području —  191-198

Tatjana Jovović, Mjesečev kod u drami „Sveta krv“ Zinaide Hipijus —                199-205

Неда Андрић, Улога историјске цркве у роману „Смрт богова“ Дмитрија Мерешковског —  206-211

Бојана Мишковић, Стил и метод у Глосолалији Андреја Белог —212-218

*

Branko Tošović, Srpsko-hrvatsko-bošnjačke korelacije —  219-227

Марија Магдалена Косановић, Лингвокултуролошки поглед на словенске жаргоне —  229-234

Марија Стефановић, Језик о породици: муж и жена у асоцијативним рачницима руског и српског језика —  235-242

Јелена Гинић, Анализа развоја квалификатора ортоепских речника РАН друге половине ХХ века —  243-249

Биљана Вићентић, Конструкције са фазним глаголима и девербативним именицама у руском и српском језику —  250-257

Милена Ивановић, Функционисање конструктивних почетних глагола у ужем смислу у украјинском и српском језику —          258-268

Тања Гаев, Лексичко-семантички потенцијал назива за број три у украјинском и српском фолклору —  269-277

Ana Makišova, Pogled na imeničke složenice kroz prizmu dva jezika — 278-285

Ana Marić, Razlika u rodu imenica u slovačkom i srpskom jeziku kao potencijalni faktor greške u komunikaciji —  286-292

Предраг Обућина, Појам синтаксичке акомодације и њен однос према конгруенцији и рекцији —  293-297

Ана Пејановић, Етнокултурни концепт род у  Горском вијенцу —298-308

Софија Мићић, Заступљенист српских термина у нашим медицинским лексикографским издањима —  309-316

Митра Рељић, Српски језик као равачки међу ораховачким Албанцима данас —  317-325

Јулија Ненезић, Евалуација неких компонената текстотеке у уџбеницима руског језика —  326-335

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

О. Прохватилова, Жанровая специфика православной молитвы —337-350

Драган Николич, Александар Джёрджевич, Исторический опыт диалога правовых культур : рецепция византийского права в Болгарии и Сербии IX-XIV вв —  351-357

Дојчил Војводић, Корелативна радња у сложеним реченицама —358-370

Верица Копривица, О бохемизмима у српском језку —  371-376

СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

Václav Štěpánek, Češka istorijska i literarno-istorijska srbistikaposle 1990. godine —  377-386

СЛАВИСТИЧКА БАШТИНА

Једна напомена о постављању плоче захвалности св. Ћирилу, оцусловенске писмености у цркви св. Климента у Риму (Бранкица Чигоја) — 387-388

Ксенија Кончаревић, Непознати документи о универзитетској делатности Радована Кошутића —  389-402

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Представљање књиге: III међународни конгрес слависта (Београд, 18 – 25. IX 1939). Репринт-издање материјала неодржаног конгреса. Приредио Богољуб Станковић. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2008. – XXVII+785 стр.

Петар Буњак, Наука о стиху и прилози Кирила Тарановског у материјалима III међународног конгреса слависта —  403-408

Бобан Ћурић, Руски слависти-емигранти са књижевним темама у материјалима III међународног конгреса слависта —  408-410

Богдан Терзић, Руски слависти-емигранти у материјалима III међународног конгреса слависта —  411-413

Људско лице историје књижевности (Ала Татаренко) —  413-416

Jankovič, J.: Slovník prekladtel’ov s bibliografiou prekladov z makedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny. Juga – VEDA, vidavatel’stvo SAV, Bratislava 2005, 277 s. (Emil Horák) — 416-417

Slavista s duši basnika. Sbornik k semdesatinam Ivana Dorovskeho. Vydala Společnost přátel jižnich Slovanů, Brno-Boskovice, 2005(Ivana Kočevski) —  417-419

С. В. Князев, С. К. Пожарицкая, Современный русскийлитературный язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия:Учебное пособие для вузов. – Москва, Академический проект, 2005. – 320 с. (Јелена Гинић) —  419-421

Наташа Станковић-Шошо: Топос пута у српској народној бајци. Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2006, 293 стр. (Љиљана Пешикан-Љуштановић) — 421-423

Mária Myjavcová: State o našej slovenčine. Báčsky Petrovec, Kultúra, 2006, 244 s. (Михал Тир) —  423-424

Nebojša Kuzmanović: Stretávanie kultúr. Srbsko-slovenské literárne styky Rista Kovijanića. Matica slovenská – DNS „Logos“ KK „DIS“, Bačska Palánka 2006, 326 s. (Emil Horák) —  425-427

Petr Kaleta: Češi o lužických srbech. Český védecký, publicistický a umélecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého. Praha:TGN.2006. 334 стр. (Далибор Соколовић) —  427-428

Иван Франко и Срби. Зборник радова са Међународног симпозијумаодржаног у Новом Саду 25–27. новембра 1996., Српско-украјинскодруштво Нови Сад, Архив Војводине, Нови Сад, 2006, 211 стр. (Јанко Рамач) —  428-430

Надежда Лаиновић-Стојановић: Грађевинско-архитектонскируско-српски речник – минимум. Ниш, Универзитет у Нишу:Грађевинско-архитектонски факултет, 2007, 80 стр. (Вучина Раичевић) — 431-432

Мирослав Топић, Петар Буњак: Фолклор и превод. Огледи о рецепцији српског народног песништва у пољској књижевности. – Београд: Филолошки факултет,2007, 242 стр. (Бранимир Човић) — 432-434

Mária Myjavcová: Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gimnázia. Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, 244 s. (Зузана Тирова) — 434-435

Сто година славистике у Србији. Зборник реферата издат 30 година касније. (Приредио Богољуб Станковић). Славистичко друштво Србије, Београд, 2007, 214 стр. (Ружица Радојчић) —  435-436

Александар Младеновић: Повеље и писма Дeспота Стефана. Текст. Коментари. Снимци. „Чигоја штампа“, Београд, 2007 (Мато Пижурица) — 437-439

В. П. Гудков: Исследование частных вопросов истории славянскихязыков. Издательство Московского университета, Москва,2007, 124 стр. (Богдан Терзић) —  439-440

Др Вучина Раичевић: Општа методика наставе словенских језикау инословенској средини. Завод за уџбенике, Београд, 2007, 304 стр. (Ксенија Кончаревић) —  440-443

Антологија руске лирике: X–XXI век. Избор и белешке о писцима Миодраг Сибиновић – књига I: X – прва четвртина XX века (до симболизма). – Београд: Paideia, 2007. – 314 стр. – књига II: Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам). – Београд : Paideia, 2007. – 299 стр. – књига III: Средина XX – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). – Београд, Paideia, 2007. – 340 стр. (Петар Буњак) — 443-445

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Два добитника награде „Павле Ивић“ за 2007. годину: Слободан Павловић и Рајна Драгићевић (Александар  Младеновић) —  447-448

Međunarodni slavistički skup 12. (Znanstveni skup o jeziku i književnosti), Opatija, 22 – 25. 6. 2007. (Ana Marić) —  448-449

Једанаести конгрес русиста (Варна, 2007) (Богдан Косановић) —449-450

Српско-македонске књижевне и културне везе (Д. Стефановић, Ј. Стошић, М. Ђорђевић) —  450-452

Међународна научно-методичка конференција: РЕЗУЛТАТИ ГОДИНЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА (Москва, 11–13. децембар 2007. године) (Радојка Тмушић Степанов) —  452-454

Округли сто студената славистике: „Електронски дискурс српског и других словенских језика” —  454-454

Marija Tarasjev, Diskurs elektronske pošte u srpskom jeziku — 455-457

Olivera Pralica, Proces žargonizacije u srpskom jeziku —  457-460

Tatjana Rakonjac, Omladinski sleng u elektronskom diskursu srpskog jezika —  460-462

Александра Ђукић, Заступљеност глаголског облика имперфекта у електронском дискурсу српског језика —  462-464

Зимска школа 2008 – стручни семинар за наставнике руског језика (Београд, 9 – 12. јануар 2008) (Богољуб Станковић) —  465-466

Материјали и одлуке са Годишње скупштине Славистичког друштва Србије: Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2007. години (Богољуб Станковић) —  466-468

Извештај о раду Подружнице у Београду у 2007. години (Снежана Марковић) —  468-471

Извештај о раду Подружнице у Новом Саду у 2007. години (Јелена Ветро, Валентина Девић) —  471-473

Година руског језика у Нишком региону (Надежда Лаиновић-Стојановић) —  473-476

План активности Славистичког друштва Србије у 2008. години — 476-477

Одлуке Скупштине —  477-477

IN MEMORIAM

Миливоје Јовановић (1930 – 2007), (Петар Буњак) —  479-480

САРАДНИЦИ „СЛАВИСТИКЕ”, Књ. XII (2008)

Упутство сарадницима  предстојеће (ХIII) књиге„Славистике” за припремање и достављање рукописа —  481-483