Славистика IX (2005)

САДРЖАЈ

Уводна реч — 5-6

XLIII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Славистика и нови геополитички услови

Вукашин Костић, Проблем словенског идентитета у условима савременог глобализма — 7–11

Богољуб Станковић, Славистика данас и сутра — 12–18

Предраг Пипер, Језичка страна глобализације у словенским земљама — 19–28

Богдан Косановић, Настава славистичких дисциплина на универзитетима Србије и Црне Горе у новым геополитичким условима — 29–34

Иво Поспишил, Средняя Европа и литературоведческая славистика — 35–53

Ivan Dorovský, Některé aktuální otázky literární vědy — 54–63

Дејан Ајдачић, Коме je потребна славистика данас?— 64–69

Маријана Киршова, Јелена Зикова, Изучавање руског језика у европским земљама —70–78

Jeзик

Драгана Керкез, Језичке теме и дилеме у Црној Гори данас — 79–85

Митра Рељић, Српски језик у систему вербалних асоцијација косметске популације — 86–93

Мирјана Милановић, Реализација говорних чинова у јавним натписима у српском језику — 94–102

Маја Радовановић, Дојчил Војводић, О једној језичкој универзалији (конструкције модалних глагола с инфинитивом у руском и другим словенским језицима) — 103–117

Љубо Милинковић, Адноминалне конструкције у пословној кореспонденцији руског и српског језика — 118–127

Јелица Алабурић, Принцип економичности у техничкој терминологији руског и српског језика — 128–132

Тања Павловић, „Жив“ ca значењем „сиров“ у руском и српском језику…. 133–137

Јован Ајдуковић, Нови пројекат: контактолошки енциилопедијски и библиографски речник — 138–143

Људмила Поповић, Стереотип језика у украјинској језичкој слици стварности — 144–154

Марија–Магдалена Косановић, Топонимы у неформалном руском језику — 155–159

Јелена Гинић, О променама у нормативној фопетици везаним за неакцептовано „О“ у речима страног порекла у руском језику — 160–167

Мирослав Дудок, Словачка стилистика у славистичком дискурсу — 168–176

Ana Maric, Paralele između glagolskih i imenskih prefiksa и slovačkom i srpskom jeziku — 177–184

Ana Makišova, Imenićki augmentativi и slovačkom i srpskom jeziku – građenje i sémantika — 185–191

Михал Тир, Место Словака у историји чешког књижевног језика — 192–197

Зузана Тирова, Чешки језик као литургијски код Словака — лутерана у Војводини — 198–203

Јасминка Делова, Еквивалентност на глаголската модалност — во чешкиот и во македонскиот јазик — 204–210

Мотоки Номати, О так называемом перфекте состояния в словенском языке (в сравнении с другими южнославянскими языками) — 211–219

Књижевност

Зоран Божовић, Чеховљева Душица као кључ за одгонетање Толстојевог односа према Ани Карењиној — 220–227

Татјана Јововић, Московске зграде и микропростор у кратким формама М. Булгакова — 228–235

Zuzana Čížiková, Překlady Viery Benkovej — 236–242

Методика наставе

Ксенија Кончаревић, Функционални модел анализе уџбеника страног (руског) језика: теоријско–методолошке основе — 243–251

Вучина Раичевић, Грешке ученика у настави руског језика као методички проблем — 252–261

Дара Дамљановић, Лингвистичка основа савременог уџбеника страног језика струне — 262–268

С рпско–чешке везе

Богољуб Станковић, Драгутин Мирковић у Славистичком друштву Србије — 269–273

Ladislav Soldán, Univerzitní profesor Р. M. Haškovec a české pravoslaví — 274–284

Вацлав Штјепанек, Српске везе Томаша Гарика Масарика — 285–295

Верица Копривица, Савремени чешки и српски књижевни језик – развој и перспективе — 296–302 

Александра Корда-Петровић, Покушај поређењо српске и чешке Александриде — 303–311

Наташа Станковић–Шошо, Топос пута у српским и чешким бајкама — 312–326

Богдан Л. Дабић, Ломача Јана Хуса као мотив у поезији двојице словенских песника, једног српског и једног руског — 327–334

Петар Буњак, Чех Едвард Јелинек као посредник информација о пољском књижевном животу у „Српској зори“ — 335–341

Dušan Kvapil, Kako ne treba pisati ni objavljivati stručne materijale sa češkom tematikom — 342–346

Dalibor Sokolović, Nada Djordjević – významná kapitola dějin

bělehradské bohemistiky a slavistiky — 347–351

Александра Јовановић, О неким лингвокултуролошким јединицами у четком и српском језику — 352–361

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Галина Тыртова, Об одной группе трансформационных преобразований в межславянских переводах — 363–371

Дејан Ајдачић, Украјински преводиоци српске књижевности — 372–380

СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

О уџбеницима српског језика у Пољској /Irena Sawicka: Ćwiczenia z gramatyki języka serbskiego. Konsultacja językowa Boško Vučenović i Milan Duškov, Toruń: Wydawnictwo Uniwerytetu Mikołaja Kopernika, 2000; II издање 2003, 143 стр./ (Душан–Владислав Пожђерски) — 381–385

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

О једном старијем, али веома актуелном издању (Maja Радовановић) — 387–390

А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева: История церковнославянского языка в Росии (конец Х1Х–ХХ в.) Москва, „Языки русской культуры“, 2003, 400 стр. (Ксенија Кончаревић) — 390–394

Ivo Pospíšil, Slavistika na křižovatce?, Brno, 2003, 395 s. (Ivan Dorovský) — 394–396

Светлана Терзић: Nomina agentis у српском и руском језику (суфикс – ац). Учитељски факултет, Ужице, 2003, 208 стр. (Богдан Терзић) — 396–398

Česká slavistika 2003. (České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15–21.8.2003.). Editoři Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. – Praha: Academia, 2003. (Александра Корда–Петровић) — 398–401

А. Градинарова (ред.), Динамика языковых процессов: история и современность. К 75–летию со дня рождения профессора Пенки Филковой. Изд. Херон Прес, София, 2004, 364 стр. (Ксенија Кончаревић) — 401–403

Václav Vondrák, Josef Bartoň, Vokabulář klasické staroslověnštiny. KLP – Praha, 2003. XII+137 str. (Далибор Соколовић) — 403–404 

Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е. А. Кузминной. Москва, Издательство МГУ, 2004, 528 стр. (Ксенија Кончаревић) — 404–406

Ксенија Кончаревић: Савремена настава руског језика – садржаји, организација, облици. Славистичко друштво Србије, Београд, 2004, 440 стр. (Богољуб Станковић) — 407–408

Зборници НССУВД 32/1 2 и НССУВД 33/1–2. Мсц, Београд, 2004. (Славко Петаковић) — 408–416

Богољуб Станковић: Руско–српски и српско–руски речник (за основну школу), Београд, Завод за упбенике и наставна средства, 2004, 697 стр. (Вучина Раичевић) — 416–419

Братство VIII, Друштво „Свети Сава“, Београд, 2004, 244 стр. (Славко Петаковић) — 419–420

Petr Kaleta, Cesta do Haliče (František Rehor a poznáni života vyhodni Haliče ve druhé polovině 19. století). Olomouc, Votobia, 2004, 272 str. (Далибор Соколовић) — 421–423

Ксенија Кончаревић, Радослава Трнавац, Библиографија југословенске лингвистичке русистике (1986–1991). Матица српска, Нови Сад, 2004, 148 стр. (Богдан Терзић) — 423–424

О библиографској делатности Катедре за славистику и Славистико друштво Србије (Предраг Пипер) — 425–427

Признање академику Милану Ђурчинову (Мирољуб М. Стојановић) — 428–429

О. И. Трофимкина, Сербохорватско–русский фразеологический словарь, Москва, Восток–Запад, 2005, 230 стр. (Надежда Лаиновић–Стојановић) — 430–431

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Софија Милорадовић – добитник награде „Павле Ивић“ за 2004. годину (Александар Младеновић) — 433–433

34. научни састанак слависта у Вукове дане (Славко Петаковић) — 434–436

Научни скуп Јелена Димитријевић – живот и дело. Ниш, 28–29. октобар 2004. (Марија Славковић) — 436–440

Научни скуп Праг и Лужички Срби (Праг, новембар 2004) (Далибор Соколовић) — 440–441

Сећање на проф. Саву Пенчића (Данијела Костадиновић) — 441–443

Научни скуп Српска библиографща данас (Нови Сад, Матица српска, 9–10. децембар 2004) (Предраг Пипер) — 443–445

Зимска школа 2005 – стручни семинар за наставнике руског језика (Београд, 7–11. II 2005) (Богољуб Станковић) — 445–447

Материјали и одпуке са Годишње скупштине Славистичког друшгва Србије — 447–447

Извештај o раду Славистичког друштва Србије у 2004. години (Богољуб Станковић) — 448–450

Извештај o раду Подружнице у Београду (Добрица Јовановић) — 450–451

Извештај o раду Подружнице у Новом Саду у 2004. години (Јелена Ветро) — 451–453

Извештај o раду Подружнице у Нишу у 2004. години (Катарина Марјановић) — 453–455

План активности Славистичког друштва Србије у 2005. години — 455–456

Одлуке Скупштине — 456–458

НАСТАВА ПОЉСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ЦЕНТРИМА ВИСОКОШКОЛСКЕ ПОЛОНИСТИКЕ Београд, 22–23. X 2004. (Петар Буњак) — 459–459

Nauczanie języka

Gordana Jovanović, Studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Belgradzkiego (krótka historia, stan obecny i dalsze możliwości rozwoju) — 460–461

Anna Seretny, Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego a proces kształcenia językowego cudzoziemców — 462–471

Barbara Kryžan–Stanojević (Chorwacja): Filologia czy szkoła języka obcego – dylemat studiów neofilologicznych — 471–477

Iskra Angelowa Likomanova (Bułgaria): O polonistyce uniwersyteckiej w Bułgarii nietradycyjnie (ankieta wśród studentów) — 478–481

Żaneta Pawłowicz, Uniwersytet Sofijski oczami studentów filologii polskiej. Obraz Polski i Polaków — 482–485

Mirjana Kostić–Golubičić, O liczebnikach w nauczaniu języka polskiego jako obcego — 486–491

Cristina Godun, Trudności napotykane przez studentów polonistyki w Rumunii przy przyswajaniu języka polskiego (aspekt czasownika) — 491–496

Sylwia Mańkowska, Aspektowa adaptacja internacjonalizmów czasownikowych w języku poslkim i serbskim — 496–506

Predrag Obućina, Homonimia i polisemia w terminologii — 506–509

Nauczanie literatury i kultury

Ljubica Rosić, O „ketmanie“ wczoraj i dziś — 509–514

Branislava Stojanović, Postać Brunona Schulza w literaturze serbskiej — 514–521

Dalibor Blažina, Nauczanie literatury polskiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu — 522–526 

Petar Bunjak, Literatura polska na Uniwersytecie Belgradzkim – historia i współczesność — 527–535

СЛАВИСТИЧКИ АРХИВ

Нормативно уређивање Славистичког друштва Србије од 1948. до 1971. (Богољуб Станковић) — 537–537

Правила Славистичког друштва Н.Р. Србије из 1948. г. — 538–544

Молба за регистрацију Друштва из 1957. г. — 545–545

Правила Славистичког друштва НР Србије из 1957. г. и Решење o одобрењу оснивања и рада — 546–551

Молба Комуналној банци за отварање чековног рачуна — 552–552

Правила Славистичког друштва СР Србије из (1967) 1971. r. — 553–558

СЕЋАЊЕ

Десетогодишњица смрти професора Ђорђа Живановића (Петар Буњак) — 559–564

САРАДНИЦИ „СЛАВИСТИКЕ“, Књ. IХ (2005) — 565–566

Упутство сарадницима „Славистике“ за припремање и достављање рукописа — 567–567