Славистика XVI (2012) / стр. 1–730

САДРЖАЈ

Уводна реч15–15

Неуморни прегалац на пољу славистике (Проф. др Богољуб Станковић, 1938–2011) (Богдан Терзић) — 17–20

Биобиблиографија Богољуба Станковића (Петар Буњак, Ана Голубовић) — 21–41

Надежда Лаиновић Стојановић, Допринос проф. др Богољуба Станковића развоју нишке русистике — 42–53

Срето Танасић, Допринос Богољуба Станковића проучавању асиндетизма — 54–60

L СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ

Петар Буњак, 50. скуп слависта у знаку сећања на Богољуба Станковића — 61–65

Сећања учесника првог скупа слависта

Богдан Терзић, Мојих педесет скупова слависта — 66–70

Драган Недељковић, Смисао за трајање — 71–73

Витомир Вулетић, Славистичким путем74–79

Реферати и саопштења

I

Предраг Пипер, Перспективе српске славистике — 80–86

Душанка Мирић, Педесет година рада Катедре за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду — 87–91

Људмила Поповић, Ново у контрастивним истраживањима украјинске и српске граматике – поводом 20 година украјинистике на Београдском универзитету 92–101

Ксенија Кончаревић, Уз питање о класификацији сакралних жанрова у славистичкој науци 102–109

Митра Рељић, Прототипична ситуација и узроци стида у асоцијацијама косметских респондената 110–118

Е. М. Маркова, Основные тенденции в лексике современных славянских языков в аспекте глобалистических идей (на материале русского и чешского) — 119–126

Лиляна Цонева, Слово кризис в современном медиатексте — 127–134

Бранко Тошовић, Морфогенераторска типологија глагола (на корпусу Речника српскога језика) — 135–142

Драгана Поповић, Један поглед на изражавање савета у руском и српском језику 143–150

Биљана Марић, Девербативне/деадјективне конструкције са временским значењем као средство зависног таксиса (у руском језику у поређењу са српским) — 151–159

Драгана Керкез, Прилози неожиданно/неочекивано, внезапно/изненада као средство изражавања неочекиваности 160–167

Лука Меденица, Контрастивни опис незаменичких прилога са просторним значењем у руском и српском језику (прилози са значењем оријентир је унутрашњост локализатора) — 168–174

Вера Белокапић-Шкунца, Проблеми адекватности превода руске и српске педагошке терминологије 175–181

Александар Мудри, Називи пољопривредних алатки и справа код војвођанских Русина 182–198

Леся Петровська, Концептуалізація просторових відношень в українській та сербській мовах — 199–205

Милена Ивановић, Акционалне класе финалних глагола у украјинском и српском језику — 206–214

Предраг Обућина, О једном теоријско-методолошком проблему пољско-српских контрастивних синтаксичких студија. Формално-граматички односи у реченици — 215–225

Juraj Glovňa, Frazeologizmus ako textotvorný prostriedok — 226–232

Ана Марић, Граматички облици локатива код именица у словачком и српском језику — 233–239

Anna Makišová, Derivácia adjektív od prevzatých substantív — 240–245

Anna Šilerová, Vyjadrovanie príslovkového určenia času v slovenskom a srbskom jazyku — 246–251

Зузана Тирова, Двојезичност у животу војвођанских Словака — 252–255

Јасна Ухларик, Заменице у фраземима у словачком и српском језику — 256–261

II

Богдан Косановић, Када су и како Срби преводили Пушкина — 262–271

Ирена Суботић, Српски пјесници Бранко Миљковић, Стеван Раичковић и Владимир Јагличић као преводиоци поезије Александра Блока — 272–276

Драгиња Рамадански, Како превести хијероглиф. Традуктолошка белешка — 277–282

Дарја Војводић, Женски митолошки противници митском јунаку у српским и руским народним епским песмама — 283–292

Ивана Петковић, Пикарски елементи у роману Одисеј Полихронијадес К. Н. Леонтјева — 293–300

Галина Лукич, Основные характеристики поэмы Венедикта Ерофеева Москва – Петушки — 301–308

Јелена Fay-Лукић, Бродски и идеје егзистенцијализма — 309–315

Јанко Рамач, Ристо Јеремић о Русинима у Бачкој — 316–322

Тања Гаев, Пејзажи као импресије у приповеткама Ива Андрића и Михајла Коцјубинског — 323–331

Jулија Билоног, Ониричке стратегије у постмодерном тексту: Јуриј Андрухович – Милорад Павић — 332–341

Jarmila Hodoličová, Literárna činnosť slovenského vojvodinského spisovateľa Samuela Činčuráka (1883–1952) — 342–349

Adam Svetlík, Literárnokritická činnosť Jána Kmeťa — 350–356

Zuzana Čižikova, Dualizmus Jána Labátha — 357–362

О. В. Сергеев, «4 ночи в Москве». Культурологический аспект булгаковского мифа в истории отношений ливерпульской четвёрки The Beatles и России — 363–372

III

Вучина Раичевић, Основни задаци дидактичко-методичке припреме будућих професора руског језика — 373–379

Слободанка Перкучин, Практични аспект наставе историјске граматике и изучавање савременог руског језика — 380–388

Јаромир Линда, Анализа социјалног и стручног профила студената славистике — 389–398

Јелена Гинић, Фонетика у уџбеницима Петра Митропана — 399–408

Ружица Радојчић, Граматика руског језика за основну школу у контексту дидактичких граматика руског језика у српској говорној средини — 409–416

Маја Павловић-Шајтинац, Развој школских речника у српској русистици — 417–423

Милена Маројевић, Лингводидактички циљеви лексикографисања функционалних хомонима — 424–435

Наталија Брајковић, Самосталан рад као битан чинилац индивидуализације наставе и фактори који утичу на припремање за саморад и самоучење — 436–442

Дејан Марковић, Употреба филмова и титлова у настави руског језика у српској језичкој и социокултурној средини — 443–450

А. Н. Матрусова, Преподавание русского и сербского языка на начальном этапе студентам-славянам (сербам/русским). Проблемы начального этапа и пути решения — 451–454

Јелена Михајловић, Језик и туризмологија у контексту руско-српске културне условљености — 455–462

KOLOKVIUM BRNO–BĚLEHRAD • КОЛОКВИЈУМ БРНО–БЕОГРАД

Реферати и саопштења

I

Иво Поспишил, Советский Союз и советская культура в восприятии Бржетислава Палковского («За советской цивилизацией», 1936) — 463–472

Вацлав Штјепанек, Пут чешке књижевноисторијске србистике после 1990. — 473–485

Александра Корда-Петровић, Чешки путописци о Београду — 486–492

Ивана Кочевски, Драмски дијалог Кундере и Сартра — 493–501

II

Верица Копривица, Дијалектолошка истраживања српских бохемиста — 502–507

Pavel Krejčí, Srbský jazyk na Masarykově Univerzitě v Brně — 508–514

Jaromír Linda, Historie a struktura českého fondu knihovny Katedry slavistiky FF BU — 515–530

Катарина Митрићевић-Штепанек, Конфронтативно проучавање чешког и српског језика на примеру деминутива изведених секундарним суфиксима — 531–542

Snežana Linda Popović, Frazém v srbské a české lingvistice – pojetí a terminologie — 543–548

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ (Научни чланци и расправе)

Светлана Арамовна Алексанова, Синкретизм семантики члена предложения как фактор влияния на структуру синонимического ряда синтаксических конструкций — 549–555

Anna Kozyra, Geminate u slovenskim jezicima — 556–565

Слободанка Перкучин, Старословенски језик − примарна историјска филолошка дисциплина на студијама русистике — 566–578

Мелина Панаотович, Специфики художественного плана в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова — 579–584

Бобан Ћурић, Борис Савинков (В. Ропшин) и стваралаштво Достојевског — 585–598

Мирјана Петровић-Филиповић, Реалност, метареализам и стваралаштво Аркадија Драгомошченка — 599–611

Анастасія Білозуб, Словотвірні засоби мовної гри у прозовому художньому мовленні представників станіславського феномена — 612–616

Менсел Р. Даути, Етноними у мрежи вербалних асоцијација — 617–631

Драгана М. Василијевић, Експресивна лексика за изражавање позитивног става говорника у српском и украјинском омладинском жаргону — 632–644

СЛАВИСТИЧКА БАШТИНА

Петар Буњак, Писма Кирила Тарановског Ђорђу Живановићу (1960–1962) — 645–665

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Anna Zelenková, Medzi vzájomnosťou a nevzájemnosťou. Sondy do česko- slovenkých a slovensko-českých literárnych vzťahov. – Praha – Nitra: Slovanský ústav AV ČR – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. – 376 s. (Јаромир Линда) — 667–668

Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska: Wspomnienia i pamiątki w biografię zebrane i uporządkowane przez córkę Milicę Jakóbiec-Semkowową. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 356 s. — 669–672

Anna Marićová, Slovenská nárečová lexika Starej Pazovy. Slovník. – Stará Pazova: Vydavateľ Kanadem, 2010. – 242 s. (Ľubica Dvornická) — 673–675

Нова књига о Солжењициновом тестаментарном роману – Н. М. Щедрина, «Красное колесо» А. Солженицына и русская историческая проза второй половины ХХ века. – Москва : Памятники исторической мысли, 2010. – 336 стр. (Богдан Косановић) — 676–678

Метаморфозы русской литературы. Редактор-составитель Корнелия Ичин. – Белград : Филологический факультет, 2010. – 386 стр. (Ненад Благојевић) — 678–682

Антички код у словенским књижевностима. Приређивачи: Корнелија Ичин, Тања Поповић. – Београд : Филолошки факултет, 2011. – 219 стр. (Ана Јаковљевић Радуновић) — 682–685

Бобан Ћурић, Из живота руског Београда. – Београд : Филолошки факултет, 2011. – 171 стр. (Бојана Сабо) — 685–687

Од Мораве до Мораве. Из историје чешко-српских односа, 2. – Нови Сад – Brno : Матица српска – Matica moravská, 2011. – 429 стр.

(Александра Корда-Петровић) — 688–690

Предраг Пипер, Прилози историји српске славистике: Биобиблиографска грађа. – Београд: Чигоја штампа: Филолошки факултет, 2011. – 737 стр. (Вучина Раичевић) — 690–691

Václav Štěpánek, Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. – Brno : Masarykova univerzita, 2011. – 471 str. (Александра Корда-Петровић) — 692–693

Зоран Ранковић, Граматика црквенословенског језика. – Београд: Православни богословски факултет – Институт за теолошка истраживања, 2011. – 144 стр. – ISBN 978-86-7405-109-2

(Ксенија Кончаревић) — 693–695

Мр Јелена Гинић, др Вучина Раичевић, Практикум из методике наставе руског језика. – Београд: Завод за уџбенике, 2011. – 223 стр. (Ксенија Кончаревић) — 696–698

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Радојка Цицмил-Реметић – добитник награде „Павле Ивић“ за 2011. годину (Слободан Реметић) — 699–700

XII Конгрес Међународне асоцијације наставника руског језика и књижевности – Шангај, 10–15. маја 2011 (Радојка Тмушић Степанов) — 701–703

Русистика: язык, культура, перевод – София, 23–25 ноября 2011 г. (Мирьяна Адамович) — 703–704

Материјали и одлуке са Годишње скупштине Славистичког друштва Србије

Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2011. години (Петар Буњак) — 705–706

Извештај о раду Подружнице у Београду у 2011. години (Снежана Марковић) — 706–711

Извештај о раду Подружнице у Новом Саду у 2011. години (Бранко Косановић) — 711–713

Извештај о раду Подружнице у Нишу у 2011. години (Надежда Лаиновић-Стојановић) — 713–719

План активности Славистичког друштва Србије у 2012. години — 719–720

Одлуке Годишње скупштине Славистичког друштва Србије — 720–721

IN MEMORIAM

Оливера Мишковски-Ђорђевић (1929–2011) (Дара Дамљановић, Ксенија Кончаревић) — 723–724

Памяти Славомира Волльмана (1925–2012) (Иво Поспишил) — 725–728

Правила за припрему рукописа за штампу — 729–729