Славистика VIII (2004) / стр. 1-506

САДРЖАЈ

Уводна реч — 5-6

XLII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Историја славистике и словенства

Богољуб Станковић, Два века славистичког истрајавања на грађењу и очувању словенске узајамности — 7-12

Витомир Вулетић, Николај Чернишевски о „Српској револуцији“ Леополда Ранкеа — 13-19

Владимир Павлович Гудков, Двести лет изучения сербского языка в Росии и Московском университете — 20-25

Предраг Пипер, Два века српске филологије кроз два века новије историје српског народа — 26-35

Ксенија Кончаревић, Рад на иновирању црквенословенске норме током ХIХ и ХХ века — 36-42

Марина Обижаева, Митрополит Стефан (Стратимирович) о достоинстве славянских языков — 43-48

Вера Борисенко-Свинарская, Первое сербское восстание и начало становления русской интеллигенции (московский контекст) — 49-57

Недељко Богдановић, Лексиколошка проучавања призренско-тимочких говора српског језика — 58-62

Срето Танасић, „Српска граматика“ Стојана Новаковића као уџбеник српског језика за Русе — 63-67

Дара Дамљановић, Место Алимпија Васиљевића у заснивању српске русистике — 68-73

Зузана Тирова, Словакистички и славистички портрет Људовита Штура — 74-77

О.В.Кулиметьева, Проблемы Turco-Slavica в трудах Н.К.Дмитриева — 78-84

Dalibor Sokolović, Wó řecnej politice we Lužycy — 85-90

Језик

Јаворка Маринковић, Дијалектолошка и ономастичка истраживања призренско-тимочких говора у ХХ веку — 91-102

Јелка Матијашевић, Творбене новине у руском и српском језику с почетка 20. и почетка 21.века (социолингвистички аспект) — 103-113

Марија-Магдалена Косановић, О словенској жаргонској лексици ученика и студената — 114-119

Рајна Драгићевић,Творба речи и концептуализација емоција — 120-127

Марија Стефановић, Граматика у асоцијативним речницима руског и српског језика — 128-139

Биляна Вичентич, Выражение качественности: краткие и полные прилагательные в русском и сербском языках — 140 – 147

Ана Марић, Глаголски вид и начини глаголске радње у словачком и српском језику — 148-154

Ана Макишова, Називи за обележавање родбинских односа у словачком и српском језику — 155-163

Митра Рељић, Од традиционалног симбола до негативног појма у савременој српској лексици — 164-169

Књижевност

Богдан Косановић, Поводом два јубилеја: Руска поезија о Првом српском устанку и Србима у Првом светском рату — 170-178

Мирослав Топић, Петер Буњак, Пољски преводи двеју варијаната Вишњићеве песме о Мишарском боју — 179-192

Бобан Ћурић, Обележавање стогодишњице рођења Л. Н. Толстоја у Београду 1928. године — 193-200

Вукашин Костић, Бранко Миљковић и Борис Пастернак — 201-204

Aleksandra Korda – Petrović, Jaroslav Mali – prevodilac i književni kritičar — 205-216

Драган Копривица, Чехов и Достојевски (поводом стогодишњице смрти А.П.Чехова) — 217-220

Марина Копривица, „Принцеза де Клев“ мадам де Лафајет и неки примјери руског романа — 221-225

Ана Яковлевич, Город детства в сценарии „Чудо в Оденсе“ Сергея Параджанова — 226-231

Бояна Сабо, Миф в Пьесе Вячеслава Иванова „Ниобея“ — 232-236

Татјана Јововић, Реклама и пропаганда у Москви 20-их година у причама и фељтонима Михаила Булгакова 237-244

Амра Латифић, Два модела комуникације у сликарству Марка Шагала — 245-253

Методика наставе

Милана Радић-Дугоњић, Принципи састављања лексичког минимума и Заједнички европски оквир усвајања страних језика — 254-260

Вучина Раичевић, Нови наставни програми страних језика у духу реформе школства и у светлу пројеката Савета Европе за живе европске језике — 261-270

Деян Маркович, В помощь преподавателю русского языка в сербской аудитории — 271-279

Украјинистика. Русинистика

Предраг Пипер, Украјинска и српска граматика у светлу типолошких поређења — 280-289

Људмила Поповић, Језичка слика света Украјинаца и Срба са

компаративног аспекта когнитивне анализе — 290-305

Јулијан Тамаш, Русинистика између украјинистике и србистике — 306-309

Михал Тир, Русинистика са аспекта славистике — 310 -314

Богдан Терзић, Украјинске теме у југословенским енциклопедијама — 315-323

Леся Петровська, Вiдображення емоцiйного стану людини у фразеологiї (на матерiалi фразеологiзмiв украiнської и болгарскої мов) — 324-329

Тања Гаев, Семантички потенцијал броја два у украјинском и српском обредном песништву календарског циклуса — 330-336

Јанко Рамач, Еротска проза Русина/Украјинаца у Аустро-Угарској у записима Володимира Хнатјука — 337-343

Ала Татаренко, Национално и универзално у роману Јурија Андруховича „Перверзија“ — 344-349

Јанко Сабадош, Напори украјинских културних и друштвених делатника за народни препород и прогресивне промене у свим областима живота украјинског народа у аустријској империји — 350-360

Ђура Харди, О значењу братства галицког кнеза Романа Мстиславича са угарским краљем Андријом II и краковским кнезом Лешком Белим у казивању Галицког летописа — 361-368

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Верица Копривица,Супстантивизација придева мушког рода у чешком и српском језику — 369-374

Дејан Ајдачић, Уздржавање од љубави и разблудност у прози

Валерија Шевчука и Виктора Домонтовича — 375-381

Hanna Kowalska, Rosyjskie prawosławie wobec zagrożeń współczesnego świata — 382-391

Јован Ајдуковић, Извештај о раду на пројекту „Словенски језици у контакту са руски језиком“ — 392-398

Monika Malusi, Prilog proučavanju štokavskog jezičkog izraza u

Dubrovniku 14/15. veka — 399-406

СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

Ксенија Кончаревић, Конфронтирање у високошколској настави граматике српског језика као страног — 407-416

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Завршна књига историје књижевности западних и јужних словена (Богдан Косановић) — 417-419

М.Л.Каленчук, Р.Ф.Касаткина: Словарь трудностей русского произношения (15 000 слов), Москва, Русский язык, 2001, 468 стр. (Јелена Гинић) — 419-423

Зборник реферата са Х међународне бахтинолошке конференције Бахтин и његова интелектуална средина. Bahtin & his intellectual ambience. Edited by Bogusław Żyłko. Widawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk, 2002, 300 str. (Богдан Косановић) — 423-425

Literaria humanitas XI. Masaryková univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky. Brno, 2002 (Богдан Косановић) — 425-426

Јаворка Маринковић: Микротопонимија бујановачког и прешевског краја. Ономатолошки прилози XV, Београд, 2002, стр. 1-167 (Јован Јањић) — 427-431

Slavia orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2003, 420 стр. (Богдан Терзић) — 431-432

Славянский вестник: Выпуск 1 /под ред. В.П.Гудкова и А.Г.Машковой/. Москва, изд-во МГУ, 2003, 264 стр. (Богдан Терзић) — 433-435

Славистиката в началото на ХХI век. Традиции и очаквани. Съст. В.Панайотов, Я. Бъчваров. СемаРШ, София, 2003, 400 стр. (Ксенија Кончаревић) — 435-436

Стефан Козак: Украiнський преромантизм, Варшава, 2003, 227 стр. (Тања Гаев) — 437-439

Ирина Анастасијевић: Поетика руских тужбалица, Филозофски

факултет- Просвета, Ниш, 2003, 208 стр. (Зорица Миленковић) — 440-442

Четири књиге Вукашина Костића (Богољуб Станковић) — 442-446

Уџбенички комплет Родничок за наставу рускогјезика у 1. Разреду основне школе Људмиле Поповић и Јелене Гинић, Београд, Завод за

уџбенике и наставна средства, 2003 (Предраг Пипер) — 447-448

Zoroslav Spevak: Jan Amos Komenski: pedagog i utopista. Kultura Bački

Petrovac, FORS Novi Sad, 2003, 202 str. (Zuzana Čižikova) — 449-451

Предраг Пипер: Српски између великих и малих језика, Београд,

2003 (Богдан Терзић) — 451-453

Wokół struktury słowa. Red. Alicja Pstyga. Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk, 2003, 208 str. (Марија-Магдалена Косановић) — 453-455

Ванда Вујисић: Збирка писаных припрема за часоверуског језикау основној школи (са дидактичким материјалом), Бијело Поље, „Пегаз“,

2003, 244 стр. (Вучина Раичевић) — 455-457

Renarda Lebda: Dotykanie rzeczywistości czyli językowy obraz świata w powieści Wiesława Myśliwskiego „Widnokrąg“, Katowice – Warszawa

2003 (Sylwia Zofia Mańkowska) — 458-459

Пољско-српски калейдоскоп „Słowo YUPolonii. Biuletin“. Београд, бр. 1 (1999) – 18 (2003) (Агњешка Ласек) — 459-460

Црњански, Киш и остали – поново у Пољској (Бранисалва Стојановић) — 461-463

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Драгољуб Петровић (ca сарадницима) – добитник награде „Павле Ивић“ за 2003. годину (Александар Младеновић) — 465

X конгрес МАПРЈАЛ-а: Русское слово в мировой культуре (30.VI – 6.VII 2003), Санкт-Петербург (ДараДамљановић) — 466-468

Конференција Изучавање словенских језика и књижевности у високој школи: домети и перспективе посвећена 60-годишњици Катедре за словенску филологију МГУ (Татјана Стојановић) — 469-470

Международная научная конференция на тему : Славянский мир в условиях глобализации (3-7 декабря 2003), София (Екатерина Солнцева-Накова) — 470-471

Зимска школа – стручни семинар за наставнике руског језика (9 – 13. II 2004), Београд (Ксенија Кончаревић, Дара Дамљановић) — 472-475

Материјали и одлуке ca годишње скупштине Славистичког друштва Србије

Извештај о раду Славистичког друштва Србије у 2003. години (Богољуб Станковић) — 476-477

Извештај о раду подружнице у Београду у 2003. гидини (Добрица Јовановић) — 478

Извештај о раду подружнице за Војводину у 2003. години (Фрањо Кирић) — 479-480

План активности Славистичког друштва Србије у 2004. години — 480

Одлука о оснивању Одбора за стручно усавршавање — 481

Одлука о приступању Славистичког друштва Србије Међународној асоцијацији „Словенска култура, образование и наука“ — 481

Одлука о избору почасних чланова — 481

Одлука о додели Захвалнице — 481-482

СЛАВИСТИЧКИ АРХИВ

Конституисање југословенског славистичког покрета (Богољуб Станковић) — 483

Допис из Скопља о припремама за Прво саветовање слависта Југославије — 484-486

Списак делегата СДС за Прво саветовагье слависта Југославије — 487

Молба СУП-у ФНРЈ за регистровање Савеза славистичких друштава Јутославије — 488

Допис СДС-у од Југословенског националног комитета за сазив IV међународног конгреса — 489

Одлука Управног одбора СДС о финансијској помоћи својим члановима у оквиру учешћа на Првом конгресу југословенских слависта — 490

IN MEMORIAM

Мила Стојнић (1924 – 2003), (Зоран Божовић) — 491-492

Сава Пенчић (1925 – 2003), (Мирољуб Стојановић) — 493-495

Кирил Свинарски (1916 – 2004), (Предраг Пипер) — 496-497

САРАДНИЦИ „СЛАВИСТИКЕ“, Књ. VIII (2004) — 498-499

Упутство сарадницима „Славистике“ за припремање и достављање рукописа — 500