Славистика III (1999)

САДРЖАЈ

Уводна реч — 5-6

XXXVII СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

  1. Јубилеји словенских писаца: А. С. Пушкина, А. Мицкјевича, Д. Максимовић

Мила Стојнић, Љубав и смрт у делу А. С. Пушкина — 7-13

Миливое Йованович, Владимир Набоков и Андрей Платонов о Пушкине — 14-22

Богдан Косановић, Пушкинов Мазепа у контексту других креација овог лика — 23-31

Ксенија Кончаревић, Два Пушкинова препева — 32-39

Бобан Ћурић, Обележавање стогодишњице смрти A. С. Пушкина 1937. године — 40-50

B. В. Борисенко, А. С. Пушкин о русском языке, русской речи и русской орфографии — 51-59

Богдан Л. Дабић, Кошутићева презентација Пушкинове поезије у „Руским примерима“ — 60-67

Милосав Ж. Чаркић, О неким поступцима деканонизацще риме у поезији Десанке Максимовић — 68

МитраРељић, Оркестрација бола у поезији Десанке Максимовић . 75-80

Мирослав Топић, Петар Буњак, Адам Мицкјевич и Десанка Максимовић: на таласима Акерманских степа — 81-91

Петар Буњак, Мирослав Топић, „Литанија“ Јулијана Тувима и „Тражим помилование“ Десанке Максимовић — 92-103

Александра Корда-Петровић, Десанка Максимовић и модерна чешка лирика — 104-111

Владислава Петровић, Функционално-стилска обележја синтаксичких средстава у поетском тексту — 112-120

  1. Руски језик и руска књижевност у науци и настави у српској средний

Бранко Тошовић, Корелациона функција језика — 121-140

Дојчил Војводић, Аутопрескриптивни говорни чинови у словенским језицима — 141-149

Предраг Пипер, Српска и словеначка граматика у огледалу руске — 150-161

Јелка Матијашевић, О аксиолошким параметрима у деривацији — 168-174

Душанка Мирић, Однос фонема – глас – графема као проблем методике наставе руског језика — 175-180

Јелена Михајловић, О синонимским могућностима именске рекције у српском и руском језику — 181-185

Надежда Лаинович-Стоянович, Сербские конструкции с предлогом за и их русские эквиваленты — 186-190

Марија-Магдалена Косановић, Универби у руском жаргону младих — 191-196

Даница Илић, О новом омладинском жаргону у руском језику  — 197-205

Јован Ајдуковић, Концепт речника русизама у српском и македонском језику — 206-213

Радослава Трнавац, Понятие судьбы в русском и сербском языках — 214-226

Биљана Вићентић, Сказ Људмиле Петрушевске — 227-232

Татьяна В. Яурова, Типология языково-стилистических ошибок, допущенных в письменных работах студентами четвёртого курса — 233-237

Богољуб Станковић, Још једном о конфронтационом проучавању и изучавању руског језика у српској средина — 238-242

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Никола Родић, Црквенословенски речник српске редакције — 243-248

Алена Яскевич, Спадчына Івана Ужэвіча і славянскія літаратуры — 249-254

Сергей А. Мансков, „Нулевой уровень“ поэзии Арсения Тарковского — 255-266

Людмила Чумак, Предикатно-объектные отношения как фактор выявления национально-культурной семантики синтаксических единиц — 267-280

СРПСКИ ЈЕЗИК У ИНОСТРАНСТВУ

Богољуб Станковић, Актуелни проблеми изучавања српског језика у иностранству — 281-284

Валентина Н. Зенчук, Српски језик у функционалне сврхе на Московском државном универзитету „Ломоносов “ — 285-289

Бланка Банаух-Бјелановић, О положају српског језика на иностраним универзитетима — 290-291

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Zygmunt Zbyrowski: Borys Pasternak-Życie i twórczość. Bydgoszcz 1996,386 стр. (Богдан Косановић) — 293-295

Три нова наслова из лингвокултурологије (Ксенија Кончаревић) — 295-300

Чумак Л. Н.: Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте культурологии, Белорусский государственный университет, Минск, 1997,196 стр. (Стана Ристић) — 301-304

Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини.Приређивач Богољуб Станковић; изд. Филолошки факултет и Славистичко друштво Србије, Београд, 1998,640 стр. (Mapują Межински) — 305-307

Велибор Берко Савић: Десанка Максимовић. Споменица о 100. годишњицирођења. Издање аутора, Ваљево, 1998,1104 стр. (Александра Корда-Петровић) — 307-308

Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. Под ред. Г. Н. Скляревской. Российская академия наук, Институт лингвистических исследований. Изд.-во „Фолио-Пресс“, СПб., 1998, 700 с. (Андреј Стојановић) — 308-310

Др Надежда Лаиновић-Стојановић: Српски еквивалентируских радних глаголских придева у језику струке, „Просвета“, Ниш 1998, 161 стр. (Вучина Раичевић) — 310-312

Dr Živko Tošić, dr Tatjana Tošić: Rečnik računarske tehnike (englesko-rusko-srpski sa registrima iprilozima), „Grmeč“, Beograd 1998, 123 str. (Надежда Лаиновић-Стојановић) — 312-314

Бранко Тошович: Глагольный категориал: Das verbale Kategorial. – Opole: Instytut Filologii Polskej-Graz: Instytut fur Slawistik, 1998, 125 стр. (Предраг Пипер) — 314-318

Acta polono-ruthenica III, Olsztyn 1998, 442 стр. (Марија-Магдалена Косановић) — 318-320

Предраг Пипер, Увод у славистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998,168 стр. (Богдан Терзић) — 320-323

Изабрана библиографија радова садашњих сарадника Старословенског одсека Института за српски језик САНУ (Никола Родић) — 323-328

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Мицкјевичеви дани у Београду — 329

Мицкјевич у Пољској и код нас (Јован Деретић) — 329-332

Мицкјевич и словенска идеја (Петар Буњак) — 333-340

Милош о Мицкјевичу (Љубица Росић) — 340-346

Задушнице некад и данас. Пољско-српске паралеле (Алина Радојевић) — 346-347

Сценске адаптације драме „Ђади“ Адама Мицкјевича (Дагмара Луковић) — 348-351

XII међународни конгрес слависта (Краков, 1998) (Богдан Косановић) — 351-353

Септембарски сисрети слависта (Драгутин Миленковић) — 353-355

Научни скуп „Књижевно дело Радоја Домановића – ново читање“ (Данијела Костадиновић) — 355-358

Четврта, изборна скупштина Српско-украјинског друштава Нови Сад (Марија-Магдалена Косановић) — 358-359

Оживљавање рада Друштва српско-руског пријатељства (Војислав Раковић) — 359-360

Са 37. Скупа и годишње скупштине Славистичког друштва Србије (Александар Терзић) — 360-365

IN MEMORIAM

Маријан Јакубјец (1910-1998) (Јан Орловски) — 367-367

Драгутин Мирковић (1921-1998) (Душан Квапил) — 368-369

Александар Васиљевич Музалевски (1923-1998) (Јелка Матијашевић) — 370-371