Славистика XVII (2013)

САДРЖАЈ

Уводна реч — 11

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ
(Научни чланци, расправе и истраживања)

Витомир Вулетић, Тургењев и уметничко осмишљавање савремености — 13–26
С. Н. Пушкин, Славянофилы о славянах, культуре и цивилизации — 27–36
Мелина Панаотовић, Драмски Океан Леонида Андрејева. Један осврт на драмско стваралаштво Л. Андрејева у периоду од 1905. до 1910. године — 37–42
Јелена Fаy-Лукић, Хорације и Бродски: трансформација спо­­ме­ника — 43–50
Дејан Ајдачић, Колекција вредности слобода, једнакост, братство и из ње изведене конструкције у словенским језицима — 51–62
Виктория Кынева, Сопоставительная характеристика внутренних форм слов (на материале болгарского, русского и греческого языков) — 63–73
Дарја Војводић, Императив у српским и руским фразеологи­змима — 74–82
Предраг Мутавџић, Аnastassios Kampouris, О неким спе­цифичностима преношења српске фразеологије на савремени грчки језик и грчке фразеологије на српски — 83–92
Лідія Непоп-Айдачич, Деякі аспекти семантичної структури польського мовного образу квітки — 93–101
Слободанка Перкучин, Историјскa граматика руског језика − историјска филолошка дисциплина на студијама русистике — 102–111

LI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ
(Реферати и саопштења)

I
Вацлав Штјепанек, Ћирилометодијевска мисија у замци постмодернистичког дискурса — 113–125
Богдан Косановић, О Проповој методологији реконструкције извора чудесне бајке — 126–135
Жарка Свирчев, Нове перспективе историје књижевности: рекон­цептуализација жанра и канона — 136–141
Петар Буњак, Славистика између филологије и културологије — 142–152
II
Јаромир Линда, Чешки новинар Манојло Ђорђевић Призренац — 153–160
Тања Павловић, Утицај „народне етимологије“ на схватање хри­ш­ћанских празника и њихов пагански подтекст у народној култури — 161–171
III
Т. В. Пентковская, А. В. Уржа, Переводческие стратегии в древних и современных текстах: настоящее историческое — 173–180
Е. А. Сакулина, Русские переводы немецкоязычной экспрессионистской лирики — 181–186
IV
Draginja Ramadanski, Književna mistifikacija kao stilogeni alter ego epohe — 187–193
Ирина Антанасиевич, К вопросу о «праздничной литературе» — 194–206
С. Р. Федякин, Ситуация «двух литературных языков» в русском зарубежье и творчество Алексея Ремизова — 207–217
Мирјана Петровић-Филиповић, Осврт на недовршено дело у руској књижевности (Пушкин и Гнедов) — 218–223
Јанко Рамач, Тарас Шевченко као песник и као национални идол у издањима Русинског народног просветног друштва (1921–1941) — 224–231
Тања Гаев, Тема смрти у делима Михајла Коцјубинског — 232–240
Александра Корда-Петровић, Допринос новијих издања преписке чешких аутора — 241–248
Ивана Кочевски, Функција митолошких елемената у Другом граду Михала Ајваза — 249–254
Zuzana Čížiková, Otázky spoločenskej prózy pre deti a mládež — 255–259
Marína Šimákova Speváková, T. S. Eliot v postmodernistických básnických zbierkach Víťazoslava Hronca — 260–264
Ana Žikić, Postavy v próze Dušana Mitanu — 265–270
Adam Svetlík, Tvorivé tendencie v súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii — 271–275
V
Марија Стефановић, Ка мапирању концепта рад: системски подаци — 277–283
Јован Ајдуковић, Трансграфематизација у контактолошким речницима — 284–294
Ружица Радојчић, Именички суфикси у руском војном терминосистему у поређењу са српским — 295–301
Стефан Стоянович, Продуктивность и морфологические особенности как факторы употребительности деепричастий несовершенного вида в русском языке — 302–307
Лука Меденица, Незаменички прилози са просторним значењем у руском и српском језику (оријентир је одређен левом/десном страном локализатора) — 308–313
Александар Мудри, Називи коровских биљака и биљних паразита у пољопривредној лексици код Русина у Војводини — 314–320
Juraj Glovňa, Charakteristické znaky súčasnej slovenčiny vo Vojvo­dine — 321–325
Ana Makišová, Vokalické alternácie pri adjektívach v slovenčine a srbčine — 326–330
Jasna Uhláriková, Aktualizácia frazém v texte pomocou zámen — 331–335
Катарина Митрићевић-Штепанек, Деминутиви као средства интензификације у чешком језику и њихови еквиваленти у српском језику — 336–346
Снежана Линда Поповић, Квазифраземи у српском и чешком језику — 347–351
Ли Џун Хјонг, Граматикализација глагола у корејском језику и проблеми њиховог превођења на српски – когнитивнолингвистичка анализа — 352–360
VI
Ксенија Кончаревић, Актуелне тенденције у настави и методици наставе црквенословенског језика — 361–366
Вучина Раичевић, Прилог питању усклађивања терминосистема методике наставе страних језика — 367–374
Мaријана Папрић, Матерњи језик и теорија часа — 375–380
Daniela Marčoková, Jarmila Hodoličová, Deskripcia prírody a jej výchovný vplyv na žiakov v literárnych textoch v slovenských čítankách pre základnú školu v Srbsku — 381–387
Срђан Петровић, Дидактичке игре у настави руског језика — 388–400
Маја Павловић-Шајтинац, Школски речници у настави руског језика — 401–406
Анжела Прохорова, Примена мапа ума у настави руског језика — 407–411

ТРИБИНА МЛАДИХ

Драгана Радојчић, Метафоре и еуфемизми у политичком дис­курсу (српско-руско-украјинска паралела) — 413–420

ПОВОДИ

Петар Буњак, Славистичке годишњице (135 година српске ви­сокошколске славистике и 100 година од смрти Платона Кула­ковског) — 421–432
С. М. Толстая, Никита Ильич Толстой: к 90-летию со дня рождения — 433–447
Вучина Раичевић, На шездестогодишњицу рођења проф. др Ми­лане Радић Дугоњић (1952–2008) — 448–453

СЛАВИСТИЧКА БАШТИНА

А. Э. Котов, «Акрит» русской публицистики: П. А. Кулаковский между Катковым и Аксаковым — 455–472

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Запіскі янычара: Хроніка аб турэцкіх справах Канстанціна, сына Міхайла Канстанціновіча, серба з Астровіцы, яки быў узяты туркамі ў янычары, ред. Ян Чыквін, пераклад са старапольскай мовы Ян Чыквін, Галіна Тварановіч, прадмова Галіна Тварановіч (Беласток: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008) 250 (Петар Буњак) — 473–476
Petr Kaleta, Jiří Mudra: k 90. výročí narození českého vlastence a přítele Lužických Srbů (Praha: Společnost přátel Lužice a Maćica Serbska, 2011) 135 (Далибор Соколовић) — 476–477
Временник Зубовского института (Санкт-Петербург: Российский институт истории искусств) (Евгения Хаздан) — 477–478
Ксенија Кончаревић и Милан Радовановић, Руско-српски и српско-руски теолошки речник = Русско-сербский и сербско-русский богословский словарь (Београд: Службени гласник, 2012) 360 (Дара Дамљановић) — 479–481
Aleksandra Korda-Petrović, Kroz istoriju češke književnosti (Beograd: autorsko izdanje, 2012) 254 (Ivana Kočevski) — 481–483
Ольга Ивановна Трофимкина, Драгана Дракулич-Прийма, Сербский язык: Начальный курс: 2-е изд., испр. и доп. (Санкт-Петербург: КАРО, 2012) 384 (Микита Супрунчук) — 484–486
Вучина Раичевић, Мотивација и креативност у настави страних језика (Београд: Интерпрес, 2012) 173 (Дара Дамљановић) — 486–488
Gabriela Múcsková, Katarína Muziková, Viera Wambach, Praktická dialektológia: Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu (Wien: Fakultas Verlags –Buchhandels AG, 2012) 138 (Ana Marić)  — 489–491
Превод у систему компаративних изучавања националне и стране књижевности и културе (међународни тематски зборник радова), ур. Лариса Раздобудко-Човић, Николај Грабовски (Косовска Митровица: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2012) 314 (Петар Буњак) — 491–492
Рајна Драгићевић, Лексикологија и граматика у школи : Методички огледи (Београд: Учитељски факултет, 2012) 241 (Мирјана Адамовић) — 492–494
Чеси у Србији – Ненад Карамијалковић, Чеси у Србији и Црној Гори и Чеси у Шумадији (Крагујевац: Центар за креативан раозвој „Прсти“, 2013) 350; Јаромир Линда, Скривене приче полтрета: банатски Чеси на најстаријим фотографијама (Бела Црква: Матица чешка, 2012) 134; Јаромир Линда, Позоришни воз за Праг: Каталог изложбе „Чешко аматерско позориште у Београду до Првог светског рата“ (Београд: Чешка беседа, 2013) 158 (Александра Корда-Петровић) — 494–497
Белорусская литература как модель развития «малых» (славянских) литератур: Материалы к тематическому блоку на XV Международном съезде славистов: (Минск, 20 – 27.08.2013 г.), сост. Гун-Бритт Колер и Павел Науменко (Минск: Бизнесофсет, 2013) 131 (Петар Буњак) — 497–499
Русское зарубежье и славянский мир: Сборник трудов, сост. Петр Буняк (Белград: Славистическое общество Сербии, 2013) 595 (В. В. Борисенко-Свинарская) — 500–507

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Прашки сорабистички симпозијум 2012 (Далибор Соколовић) — 509–510
НИС-ова олимпијада из руског језика за ученике седмог и осмог разреда основне школе, гимназије и средње стручне школе из Србије, Републике Српске и Црне Горе (Ненад Спасић, Јелена
Гинић) — 510–511
XV међународни конгрес слависта (Минск, 20 – 27. августа 2013) (Александра Корда-Петровић) — 511–512
Међународни научни семинар „Између Балтика и Балкана“, Кали­њинград, 19. септембра 2013 (Петар Буњак) — 512–513
Бечки форум наставника руског језика (Биљана Марић) — 513–514
Милета Букумирић и Снежана Петровић – добитници награде „Павле Ивић“ за 2012. годину — 514–516
Обраћања добитника награде „Павле Ивић“ на свечаној додели 24. маја 2013. — 516–517

Материјали са годишње скупштине Друштва,
одржане 9. јануара 2013.

Извештај о раду Управе у 2012. години. — 518–519
Извештај о раду Подружнице Београд у 2012. години. — 519–524
Одлуке годишње скупштине — 524–526
План активности Славистичког друштва Србије у 2013. години — 527

IN MEMORIAM

Omri Ronen, 1937–2012 (Barry P. Scherr) — 529–530
Мирослав Топић, 1937–2012 (Петар Буњак) — 531–534
Галина Алексејевна Лилић, 1926–2012 (Драгана Дракулић-Пријма) — 535–536
Михал Тир, 26. X 1942 – 5. X 2013 (Стефана Пауновић Родић) — 537–538
Кратка правила приређивања рукописа за штампу — 539–541