Славистика II (1998)

САДРЖАЈ

50 година Славистичког друштва Србије — 5-6

XXXVI СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Богољуб Станковић, Место Славистичког друштва Србије у развоју српске славистике друге половине XX века — 7-16

Мила Стојнић, Српска славистика у другој половини XX века: центри и правци развоја — 17-21

Предраг Пипер, Проспект српске синтаксе у светлу словенске синтаксичке типологије — 22-29

Бранко Тошовић, (Псеудо)императивност онимијских композита у словенским језицима — 30-34

Дојчил Војводић, Futurum effectivum у словенским језицима — 45-52

Александар Терзић, Функционално-семантички еквиваленти генитивних синтагми са значењем односа лица према другом лицу у руском и српском језику — 53-62

Љубо Милинковић, Предикативи у руском и српском језику у конструкцијама са дативом субјекта — 63-71

Абдулах Мушовић, Фразеолошке јединице око соматизама у руском и српском језику којима се исказује срџба — 72-77

Јелка Матијашевић, Деривациони модели као аксиолошка средства — 78-84

Душанка Мирић, Статус значења „дистантности“ и његов израз у руском и српском језику — 85-92

Драгана Керкез, Номинални конституент перифрастичних предикатских констукција — 93-98

Ђорђе Оташевић, Нова хибридна лексика у српском и руском језику — 99-102

Људмила Поповић, Типологија комуникативних функција исказа и њихов језички израз у српском и украјинском језику . . . 103-108

Митра Рељић, Померања на плану парадигматских и синтагматских веза речи – последице ратне ситуације — 109-115

Елена А. Правда, Словоформы окказионального характера в поэзии М. Цветаевой и проблемы подготовки иностранных филологов-русистов — 116-126

Биљана Вићентић, Неке синтаксичке особености приповедачке прозе Љ. Петрушевске и С. Довлатова — 127-134

Тања Павловић, Изрази „ружье живит“ и „жива ватра“ у контексту словенских народних вјеровања и митолошког мотива борбе громовника и змаја — 135-139

Ренарда Лебда, Изражавање вредности у текстовима читуља (на српском и пољском материјалу) — 140-147

Надежда Лаиновић-Стојановић, Функција глагола у језику струке — 148-156

Јован Ајдуковић, Русизми и њихова обрада у речницима јужнословенских и западнословенских језика — 157-161

Јелена Михајловић, Рекција у двојезичним речницима руског и српског језика — 162-168

Т. Н. Солдатенкова-Дедерен, К вопросу о преподавании устойчивых глагольных словосочетаний — 169-176

Мария-Магдалена Косанович, Жаргонизмы в постмодернизме и в студенческой аудитории — 177-182

Марианна П. Киршова, Учебный перевод в преподавании русского языка как главного предмета на факультете (в сербской языковой среде) — 183-190

Ксенија Кончаревић, Teopuja уџбеника руског језика и русистичка уџбеничка продукција у Србији и Југославији: традиција и перспективе — 191-198

Вучина Раичевић, Лингвометодички приступ концепцији и конкретизации циља и задатака наставе страног (руског) језика на нефилолошким факултетима — 199-204

Јелена Пантелић-Младеновић, Страни језици у функцији струке — 205-209

Миливое Иованович, Заметки об одном литературном источнике Поэмы без героя Ахматовой — 210-213

Богдан Косановић, Александар Блок о Вуку Караџићу — 214-220

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Милка Ивић, Јужнословенски филолог — 221-224

Александар Младеновић, Археографска истраживања старих српских рукописних књига — 225-230

Александар Младеновић, О речнику славеносрпског књижевног језика — 231-234

Сретен Петровић, О културолошким истраживањима источне Србије — 235-240

С. Г. Казарина, Типологическое термнноведение: теоретические вопросы и приложения — 241-244

Миливое Йованович, Трилогия о Фигаро как один из литературных источников драматической трилогии А. Сухово-Кобылина — 245-250

Т. Н. Чернявская, Новый лингвострановедческий словарь — 251-257

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

О „засебном“ издању Кошутићевог пољско-српског речника (Петар Буњак) — 259-262

Letopis. Spisy Serbskeho Institutu, Budyšin/Bautzen, 1991-92 (Hada Ђорђевић) — 262-264

Sorabisticke přednoški II. Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu 1994, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin, 142. стр. (Hada Ђорђевић) — 264-265

Slovník české frazeologie a idiomatiky. Red. František Čermák – Jiří Hronek -Jaroslav Machač. Academia, Praha (Přirování, 1983, 496 str.; Výrazy neslovesné, 1988, 512 str.; Výrazy slovesné A-P, 1994, 760 str.; R-Ž, 636 str.) (Верица Копривица) — 265-267

Александар Терзић: Синтагме са генитивом без предлога у синтаксичким варијантним редовима у руском језику, Београд, 1995,282 стр. (Јелена Михајловић) — 268-269

Bogusław Żyłko: Michał Bachtin w kręgu filozofii języka i literatury. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1995, 238 s. (Марија-Магдалена Косановић) — 269-270

Japanese and Korean Contributions to the IXth International Dostoevsky Symposium, ed. Tetsuo Mochizuki, Atsushi Ando. Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 1995, 58 str. (Богдан Косановић) — 271-272

Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński: Słownik polszczyzny potocznej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa-Wrocław, 1996, 410+[2] s. (Петар Буњак) — 272-273

Русский язык в его функционировании. Уровни языка (под ред. Д. Н. Шмелева и М. Я. Гловинской), Москва, 1996, 268. с. (Биљана Вићентић) — 274-275

Вредан допринос русистичкој уџбеничкој продукцији (Е. Колларова – Л. Б. Трушина, Встречи с Россией. Ruský jazyk pre 1.-2. ročník středných škôl. Slovenské pedagogické nakladel’stvo, Bratislava, 1996, 310 c.) (Ксенија Кончаревић) — 275-279

Mr Milena Slavić, dr Ljubica Nestorov, dr Ivan Nestorov: Tehnički rečník: rusko-srpski. Beograd: „Tehnička knjiga“, 1997. (Вучина Раичевић) — 279-281

Miroslav Dudok, Vývin slovakistiky. Spolok vojvodinských slovakistov, Nový Sad 1987. (Зузана Чижикова) — 282-283

Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање. Зборник радова са научне конференције. Књижевна секција, Ниш, 1997, 212 стр. (Mapują Славковић) — 283-290

Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање. Зборник радова са научне конференције. Лингвистичка секција, Ниш, 1997,228 стр. (Јордана Марковић) — 290-292

Инспиративна и корисна књига (М. М. Керимова, Югославянские народы и Россия, Москва, 1997, 206 стр.) (Мирољуб М. Стојановић) — 292-294

Нови речници у Матици српској (Милорад Грујић) — 295-295

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Данашње стање у настави руског језика у нашим школама (Петар Митропан) — 297-301

Научни скуп Књижевност и историја III (Жртвовање и саможртвовање у књижевности), Нишка Бања – Алексинац, 2, 3. и 4. октобар 1997 (Mapujа Славковић) — 301-303

Четрнаести конгрес Савеза славистичких друштава Југославије (Милан Стакић) — 304-307

Тридесет година МАПРЈАЛ-а. Международная конференция, посвященная 30-летию МАПРЯЛ: „Теория и практика русистики в мировом контексте“, Москва, 28-31 октября 1997 г. (Богољуб Станковић) — 307-309

Руска емиграција у српској и другим словенским културама (Међународни научни симпозијум, 20,21. и 22. новембар 1997. године, Београд-Сремски Карловци) (Милана Радић-Дугоњић) — 309-311

Извештај о раду Српско-украјинског друштва за период од 1993. до 1998. године (Здравко Илић) — 312-313

Округли сто о ваннаставним активностима: Русский быт как содержание внекласных занятий (Милена Алексић) — 313-316

О внеклассной работе русского языка в гимназии имени Светозара Марковича в Суботице (Јелена Ветро) — 316-317

О внеаудиторной работе со студентами (Валентина Девич-Романова) — 317-319

XXXVI скуп слависта Србије (Александар Терзић) — 319-320

Дани руске културе у Новом Саду (Јелена Илић) — 320-321

Навстречу IX конгрессу МАПРЯЛ (Эва Колларова) — 321-323

Желе дописивање и сарадњу — 323-324

IN MEMORIAM

Никита Иљич Толстој (1923-1996) (Богдан Терзић) — 325-327

С. Б. Бернштейн (1911-1997) (Римма Булатова) — 328-330

Милосав Бабовић (1921-1997) (Зоран Божовић) — 331-332