Славистика I (1997)

САДРЖАЈ

Уводна реч — 5

XXXV СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ – РЕФЕРАТИ

Дојчил Војводић, О елиптичним конструкцијама у словенским језицима — 7

Богољуб Станковић, Конфронтациони приступ синтагмама просторног односа у српском и руском језику — 15

Предраг Пипер, О српским и руским политичким метафорама просторных односа — 21

Јелка Матијашевић, Из семантике глагола руског и српског језика (оцена у говорном чину) — 31

Душанка Мирић, Контекст као сигнал модификације значења исказа — 37

Елена А. Правда, Предложения с окказиональными обозначениями признаков состояний в русском языке — 44

Митра Рељић, Неологизми у функцији сликовних и експресивних средстава — 49

Драгана Керкез, Место перифрастичне предикатске конструкције у систему предиката — 56

Биљана Вићентић, Ред речи у руском и српском говорном језику — 63

Надежда Лаиновић-Стојановић, Супстантивација придева и глаголских придева у језику струке — 67

Марија-Магдалена Косановић, О руско-српском речнику спортских термина — 71

Богдан Л. Дабић, Пољски-српскохрватски (један покуишј анализе у наставне сврхе) — 76

Ксенија Кончаревић, Социјализацијски обрасци у уџбеницџма руског језика за основну школу — 83

Ирина Антанасиевич, Сенсорные функции пейзажных картин: структуральное деление — 93

Петар Буњак, Две српске књижаре у XIX веку и њихова улога у популарисању пољске књижевности — 97

Александра Корда-Петровић, Драматизације Хашековог Швејка на српској сцени — 106

СЛАВИСТИЧКИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Павле Ивић, Етимолошки пројекат САНУ — 113

Слободан Реметић, Српски језик у лингвистичким атласима — 116

Миодраг Сибиновић, Српска култура и књижевност у европском контексту — 121

Предраг Пипер, Конфронтациона проучавања српског и других словенских језика — 123

Егон Фекете, Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ — 126

Мирољуб М. Стојановић, Истраживања у центру САНУ и Универзитета у Нишу — 148

Недељко Богдановић, Лексиколошка истраживања југоисточне Србије — 151

У СВЕТУ СЛАВИСТИЧКЕ КУЛТУРЕ

Rossica и русистика в библиотеках Матицы сербской и
Философского факультета Новисадского университета (Витомир Вулетич) — 155

Jiří Pavelka – Ivo Pospíšil: Slovník epoch, směru, skupin a manifestu. Edice: Co nas spojuje, svazek 1, Brno, 1993. (Александра Корда-Петровић) — 158

Zdena Pálková: Fonetika a fonologie češtiny (s obecným úvodem do problematiky oboru). Karolinum, Praha, 1994, 367 стр. (Верица Копривица) 160

Elżbieta Tabakowska: Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Kraków 1995, 194 s. (Renarda Lebda) — 162

Марин Младенов, Стела Хакимова: Христоматия по българска литература за четвърти клас на средните училища. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 223 стр. (Богољуб Станковић) — 165

Валентина Девић-Романова: Актуальные проблемы изучения русского языка наших дней (в сербской/х. языковой среде). „Футура публикације“, Нови Сад, 1996, 128 стр. (Надежда Лаиновић-Стојановић) — 166

Валентина Девић-Романова: Русский язык. Практикум разговорной речи, 1. часть. Руски језик. Приручник за разговор, 1. део. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996, 224 стр. (Драга Вигњевић) — 168

Сто година полонистике у Србији. Зборник радова са јубиларног научног скупа, Београд, јануар 1996; редакциони одбор: Гордана Јовановић и др., изд. Филолошки факултет – Славистичко друштво Србије, Београд, 1996, 240 стр. (Вера Митриновић) — 170

Ксенија Кончаревић: Hacmaea страног језика на филолошким студијама (теорија и пракса). Издавач: Филолошки факултет Београдског универзитета. Монографије, књ. 79, Београд, 1996, 382 стр. (Александар Терзић) — 176

Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Доклады IV международного симпозиума МАПРЯЛ, Белград – 1997, 482 с. (В. В. Борисенко) — 178

Predrag Piper: Jezik i prostor. Biblioteka XX vek i Čigoja štampa, Beograd, 1997, 221 str. (Cpemo Танасић) — 182

Језик данас. Гласило Матице српске за културу усмене и писане речи. Нови Сад, број 1/1997 (Весна Ломпар) — 184

Свет речи (Maja Ђукановић) — . 185

Изабрана библиографија радова сарадника Етимолошког одсека Института за српски језик (Марта Бјелетић) — 187

ИЗ СЛАВИСТИЧКОГ ЖИВОТА

Московска конференција о српско-хрватском језику и југословенским књижевностима (Божо Ћорић) — 193

Kolokvia mladých jazykovedcov (Zuzana Strehovská) — 194

Међународна конференција „Лингвистички и културолошки аспекти руског језика у поређењу ca матерњим“, Пловдив, 12—14. 10. 1996. (Ксенија Кончаревић) — 195

Представљање XV тома Речника САНУ (Слободан Реметић) — 198

Са годишње скупштине Славистичког друштва Србије (Александар Терзић) — 199

У сусрет јубилејима. 120 година српске русистике и 50 година Славистичког друштва Србије (Богдан Терзић) — 203